ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Ruchy strategiczne

I. Kotłowski, P. Strawiński

ABSTRAKT: Każda aktywno.ć życiowa, również działalno.ć ekonomiczna, wymaga współpracy wielu członków społeczeństwa. Każdy uczestnik tego rynku działa we własnym interesie, dążąc do postawionego sobie celu. Z tego powodu wiele sytuacji ekonomicznych, które wymagają współdziałania dwóch stron, prowadzi do konfliktu interesów. Sytuację tę można opisać jako grę, w której obie strony ekonomicznego konfliktu, dążąc do maksymalizacji swojej użyteczno.ci, powodują, że jej końcowy rezultat jest ekonomicznie nieefektywny. Osiągane zazwyczaj rozwiązanie ma charakter stabilnej równowagi, ale nie jest ona efektywna w sensie Pareto. W naszym opracowaniu przedstawimy teoretyczne podstawy oraz zastosowania teorii gier w procesie negocjacji. Zrobimy to na podstawie modelu dwustronnego monopolu, w którym po jednej stronie występuje hurtownik-monopolista, a po drugiej jedyny odbiorca towaru na rynku. W pierwszej czę.ci pracy opiszemy jeden z podstawowych modeli teorii gier . dylemat wię.nia. Następnie zastanowimy się, dlaczego jego rozwiązanie jest nieefektywne wsensie Pareto. Pokażemy, jak zmieniają się wyniki w zależno.ci od dostępno.ci zbioru informacyjnego. Następnie uzasadnimy za pomocą teorii ekonomicznych i psychologicznych, że w grach powtarzalnych osiągane rezultaty mogą być lepsze niż wynikające z równowagi Nasha, a przy spełnieniu pewnych założeń, wyniki gry mogą być Pareto-efektywne. W dalszej czę.ci pracy przedstawimy sytuacje w ekonomii i gospodarce, w których występuje problem dylematu wię.nia. W ostatniej czę.ci naszej pracy skonfrontujemy przedstawioną teorię z wynikami przeprowadzonych eksperymentów ekonomicznych. Odpowiemy na pytanie, czy w sytuacjach konfliktu interesów, które opisuje się sekwencyjnym dylematem wię.nia, jedynym rozwiązaniem gry jest wynik zaproponowany przez teorię, czyli rozwiązanie nieefektywne [Axelrod, 1984].

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016