ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego

J. Kudła

ABSTRAKT: Jakość usług zgodnie z postulatami formułowanymi przez naukowców i praktyków powinna wpływać na uzyskiwane wyniki finansowe. Jednakże zależność ta wymaga empirycznej weryfikacji, polegającej nie tylko na potwierdzeniu jej istnienia, ale także okre.leniu siły i zidentyfikowaniu konkretnych czynników (wymiarów), które pozwalają na uzyskanie zarówno okre.lonego poziomu jako.ci usług, jak i odpowiednich efektów finansowych.Wostatnich latach zainteresowanie tymi zagadnieniami zaowocowało wzrostem liczby publikacji, w których do mierzenia wpływu jako.ci na efektywno.ć (rozumianą jako relacja efektów do nakładów) stosuje się metody nieparametryczne, w tym przede wszystkim tzw. analizę obwiedni danych1. Dzięki istnieniu wspomnianychmetod dostali.my do ręki ważne narzędzie oceny hipotez, dotyczących wpływu charakterystyk operacyjnych na jakość (wewnętrzną . widzianą przez zatrudniony personel oraz zewnętrzną . postrzeganą przez klienta), jak i uzyskanego poziomu jako.ci usług na ponoszone nakłady i efekty2. Mimo że zagadnienia te znajdują się dopiero na początkowym etapie badań, to już teraz przewidywać można dla nich szerokie zastosowanie praktyczne i naukowe. Należy się też spodziewać wykorzystania tej grupy metod do badania również innych związków pomiędzy jako.cią i szeroko pojętymi efektami pracy, co będę się starał pokrótce przedstawić w dalszej czę.ci pracy.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016