ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka

T. Kaczmarek

ABSTRAKT: Ryzyko łączy się z każdą działalno.cią człowieka. W globalnej gospodarce .wiatowej ryzyko staje się jedną z najważniejszych kategorii. Zainteresowanie naukowców i praktyków ryzykiem spotęgowane zostało tragicznymi zdarzeniami z 11 wrze.nia 2001 roku w USA. Z racji coraz głębszych powiązań różnych dziedzin życia społecznego i ekonomicznego, obserwowanych we współczesnej gospodarce .wiatowej, powstaje nowa dziedzina Risk Management, którą okre.la się jako interdyscyplinarne oraz zintegrowane zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem. Prezentowany artykuł jest próbą poinformowania polskich specjalistów, zajmujących się ryzykiem, o tymnowymtrendzie w badaniach prowadzonych przez naukowców amerykańskich i europejskich. Jest także próbą opracowania typologii ryzyka. Badania prowadzone nad zdywersyfikowanym ryzykiem opierają się na wielu .ródłach i obejmują różne dziedziny. Z tego powodu zdywersyfikowane są strategie badawcze oraz odmienne są metody badawcze. To wielostronne i wielopłaszczyznowe podej.cie do zjawiska ryzyka sprawia, że istnieje wiele definicji ryzyka, które w różny sposób ujmują proces powstawania ryzyka, jego opis, ocenę i zarządzanie nim. Brakuje jednolitego paradygmatu oraz syntetycznego teoretycznego ujęcia ryzyka badanego w ramach wielu odmiennych dyscyplin1.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016