ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach

Ł. Sułkowski

ABSTRAKT: We współczesnych koncepcjach zarządzania klasycznymproblememstało się rozstrzygnięcie dylematu, czy efektywniejsze jest kierowanie zespołowe, czy też zorientowane na jednostkę. W nurcie kultury organizacyjnej przekłada się to na problem: orientacja indywidualistyczna czy wspólnotowa w organizacji. Indywidualizm to stawianie warto.ci jednostki wyżej niż dobra grupy społecznej. Wiąże się z dążeniem do wolno.ci jednostek i przekonaniem, że podstawowe jest dobro indywidualne. Zgodnie z tym organizacja powinna skupiać się na jednostkach, a nie zespołach. Realizacja dobra indywidualnego może w konsekwencji prowadzić do sukcesu organizacji, ponieważ preferuje postawy rywalizacyjne i konkurencyjne oraz zachowania nonkonformistyczne. Organizacja postrzegana jest tu jako zbiór jednostek posiadających sprzeczne interesy. Indywidualizm w organizacjach wyraża się: stawianiem wolno.ci jednostki jako warto.ci nadrzędnej w organizacjach, akceptacją dążeń jednostek do niezależno.ci, preferencją dla dobra jednostek, orientacją rywalizacyjną w organizacjach, tworzeniem kultu jednostek (samotnych bohaterów albo przywódców charyzmatycznych).

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016