ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:


Przesyłanie tekstów

Redakcja kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo przyjmuje teksty w języku polskim lub angielskim (preferowana pisownia brytyjska).

Autorów prosimy o przesyłanie tekstów za pomocą Open Journal System (OJS). Autorów  składający tekst po raz pierwszy prosimy o rejestrację

Rejestracja

Rejestracja i złożenie tekstu OJS − wskazówki

Autorów, którzy mają już konto, prosimy o zalogowanie

 

Jeśli tekst ma więcej niż jednego autora, zgłoszenia dokonuje jedna osoba, nazywana autorem korespondującym, wpisując wszystkich autorów w formularzu złożenia tekstu.

Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami etycznymi, do których stosuje się Redakcja kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo. W formularzu złożenia tekstu w OJS znajduje się

Teksty prosimy przygotowywać zgodnie z wskazówkami dla autorów.

Proces recenzyjny

Tekst zgłoszony przez OJS trafia do Redaktora Naczelnego, który przydziela go odpowiedniemu Zastępcy Redaktora. Jeśli Zastępca Redaktora stwierdza, że nie odpowiada on profilowi czasopisma, komunikuje autorowi, że tekst nie został przyjęty.

Jeśli odpowiada profilowi Ekonomii, zostaje skierowany do recenzji. Tekst w wersji zanonimizowanej (bez imienia i nazwiska autora oraz bez informacji, które umożliwiłyby rozpoznanie go, zob. wskazówki dla autorów) trafia do dwóch recenzentów, proszonych o dokonanie oceny z wyraźnym wskazaniem, czy artykuł nadaje się do publikacji w Ekonomii, lub ze wskazaniem poprawek, które powinny zostać naniesione.

Proces recenzowania powinien trwać 4−6 tygodni.

W przypadku otrzymania dwóch recenzji zakończonych analogicznymi konkluzjami, Redakcja podejmuje zgodną z nimi decyzję. W przypadku konkluzji rozbieżnych, artykuł staje się przedmiotem obrad Redakcji, w wyniku których autor(zy) otrzymuje(ą) decyzję odnośnie do ewentualnej publikacji.

Nie pobieramy opłat ani za proces wydawniczy, ani za zatwierdzenie tekstu do publikacji.