ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:


Zasady etyczne

Chcąc zagwarantować wysoką jakość publikowanych tekstów oraz przestrzeganie najwyższych standardów rzetelności naukowej, Redakcja kwartalnika Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo zachowuje i egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych, obowiązujących zarówno Autorów, jak i Recenzentów oraz członków Redakcji.

1. Zasady dotyczące autorów

 • Autorstwo
  • Autorami tekstu są wyłącznie te osoby, które miały znaczący wkład w jego powstanie. Niedopuszczalne są praktyki polegające na pomijaniu faktycznego autorstwa osób (ghost writing) lub wskazywaniu jako autorów osób, które nie przyczyniły się do powstania tekstu (guest autorship). Przed złożeniem tekstu należy się upewnić, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.
 • Konflikt interesów
  • Autor powinien w swojej pracy ujawnić wszystkie źródła finansowania projektów, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszystkie znaczące konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
 • Mnożenie publikacji
  • Teksty składane do czasopisma powinny być oryginalnymi dziełami, nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich. Teksty nie mogą być wcześniej opublikowane, niedopuszczalne jest składanie tego samego tekstu do dwóch/wielu różnych  czasopism. ani w tym samym czasie złożone do innego czasopisma. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, który jest tłumaczeniem tekstu opublikowanego w innym czasopiśmie lub złożonego do innego czasopisma.
 • Publikacje typu „salami”
  • Publikowanie typu „salami” polega na przygotowywaniu wielu tekstów na podstawie tego samego zbioru danych, z wykorzystaniem tej samej próby, metodologii, hipotez. Jeśli podstawą pracy są duże zbiory danych, konieczne jest określenie, jak analizy i wnioski przedstawione w danym tekście mają się do innych analiz i wniosków opartych na tym samym zbiorze danych.
 • Plagiat/autoplagiat
  • Plagiat oznacza wykorzystanie pracy innego autora bez zaznaczenia tego tekście. Przytaczane zwroty, zdania, dane, elementy analizy, tezy czy wnioski innych autorów muszą być właściwie zaznaczone zgodnie z obowiązującymi zasadami cytowania i zapisu bibliograficznego. Za naganne uznaje się także przywoływanie bez oznaczenia fragmentów własnych, już opublikowanych prac.
 • Fałszerstwo i oszustwo
  • Wymyślanie danych, przekłamania w opisie sposobu ich zgromadzenia, naginanie zebranych danych do przyjętych odgórnie założeń, wyprowadzanie wniosków, które nie znajdują uzasadnienia w zebranym materiale to poważne pogwałcenia zasad rzetelności badawczej i naukowej.

2. Zasady dotyczące recenzentów

 • Obiektywizm
  • Recenzje powinny być przygotowane obiektywnie, na podstawie argumentów naukowych, a ich celem powinno być rzetelne i uczciwe określenie wartości naukowej tekstu i jeśli to możliwe, konstruktywne i kompetentne wskazanie sposób jej zwiększenia.
 • Poufność
  • Recenzowane teksty są dokumentami poufnymi, nie wolno ich okazywać innym osobom lub wykorzystywać do uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.
 • Anonimowość
  • Recenzje są wykonywane anonimowo, Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom ani danych recenzentów autorom. Jeśli mimo anonimizacji tekstu, recenzent domyśla się, kto jest autorem, powinien poinformować o tym odpowiedniego zastępcę redaktora i zrezygnować z przygotowania recenzji.
 • Konflikt interesów
  • Recenzenci nie powinni recenzować pracy, jeśli występuje konflikt interesów lub zachodzą okoliczności sprawiające, że o taki konflikt interesów mogą być podejrzewane strony postępowania.
 • Terminowość
  • Jeśli recenzent nie jest w stanie przygotować recenzji we wskazanym terminie, powinien poinformować o tym odpowiedniego zastępcę redaktora lub sekretarza redakcji.

3. Zasady dotyczące redakcji

 • Odpowiedzialność za publikację artykułów
  • Decyzję o publikacji podejmuje odpowiedni zastępca redaktora w porozumieniu z recenzentami i jeśli to konieczne – redaktorem naczelnym. W szczególnych przypadkach decyzja o publikacji może być podejmowana przez Komitet Redakcyjny.
 • Bezstronność
  • Zgłoszone teksty są oceniane na podstawie kryteriów merytorycznych. Na ich ocenę nie mają wpływu czynniki subiektywne.
 • Poufność
  • Członkowie redakcji nie mogą ujawniać informacji o pracach składanych do publikacji osobom innym niż autorzy, recenzenci, osoby odpowiedzialne za proces wydawniczy.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów
  • Redakcja unika wszelkich sytuacji, które mogą skutkować konfliktem interesów stron postępowania lub podejrzeniem o istnienie takiego konfliktu.