ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:


O nas

Kwartalnik Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo jest pod tym tytułem wydawana od 2001 roku. Ekonomia jest kontynuacją długiej tradycji wydawania czasopism naukowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Szybko uzyskała opinię czołowego polskiego czasopisma w pewnych dziedzinach, na przykład ekonomii eksperymentalnej, głównie dzięki wynikom badawczym uzyskiwanym w lokalnym laboratorium. Dążąc do rozwoju czasopisma, w 2013 roku na nowo opracowano procedury redakcyjne oraz recenzyjne. Redakcja przyjmuje teksty dotyczące szeroko pojmowanej ekonomii, ze szczególnym naciskiem na innowacyjne podejście do zagadnień mniej typowych i nie zawsze obecnych w polu zainteresowania innych czasopism. Zapraszamy do zgłaszania artykułów, które wykorzystują nowatorskie metody analityczne, ale jednocześnie dotyczą ważnych problemów praktyki gospodarczej.

Oferujemy szybką i kompetentną procedurę redakcyjną opartą na anonimowych recenzjach. Czas upływający od momentu zgłoszenia do podjęcia decyzji redakcyjnej nie przekracza czterech miesięcy. Recenzenci pochodzą z czołowych polskich i zagranicznych instytucji naukowych.

Dowodem na rosnące znaczenie kwartalnika Ekonomia wśród czasopism naukowych z tej dziedziny jest wysoka punktacja na wykazie czasopism naukowych, tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwartalnik Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo jest indeksowany w następujących bazach:

Deklaracja o wersji pierwotnej opublikowanych prac naukowych

Redakcja kwartalnika Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo informuje, że w odniesieniu do wszystkich publikacji wydanych w formie papierowej oraz internetowej na łamach czasopisma, wersją pierwotną jest wersja papierowa (ISSN 0137-3056).

Deklaracja Open Access

Kwartalnik „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo” jest czasopismem naukowym w otwartym dostępie, wydawanym na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (pewne prawa zastrzeżone na rzecz wydawcy i autorów).

Zawartość wszystkich tomów jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej. Wydawca i redakcja kwartalnika „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo" wspierają ruch na rzecz otwartej nauki.