ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia

P. Grzegorzewski

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych zrealizowanychw 2001 roku w Zakładzie Spółdzielczo.ci Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowejw Warszawie.Badania te przeprowadzone były w spółdzielniach związanych z produkcją lub handlem artykułami żywno.ciowymi działających w miastach orazw spółdzielniach funkcjonujących na terenach wiejskich. Dobór spółdzielnidokonany został przy zastosowaniu metody celowo-losowej. Jako przedstawiciela spółdzielni prowadzących działalno.ć gospodarczą w miastach wytypowano .Społem. PSS, a jako reprezentantów spółdzielczo.ci wiejskiej wybrano spółdzielnie mleczarskie i spółdzielnie .Samopomoc Chłopska..W.ród wielu ważnych, aktualnych problemów, dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, w tym także i spółdzielni będących specyficzną formą organizacyjno-prawną zorganizowania działalno.ci gospodarczej, jako przedmiotanalizy wybrano między innymi1, możliwe do pozyskania w drodze sondażumateriały empiryczne zawierające opinie respondentów na temat:. zyskowno.ci spółdzielni,. możliwo.ci pozyskania przez spółdzielnie .rodków na cele rozwojowe,. regionalizacji sprzedaży dóbr i usług,. oceny wpływu wej.cia Polski do Unii Europejskiej na ogólną kondycjęspółdzielni.Źródłem inspiracji do podjęcia badań empirycznych w tych obszarachbyła potrzeba uzyskania informacji na temat zjawisk ekonomicznych zachodzących w polskich spółdzielniach. Za najbardziej odpowiednią metodęosiągnięcia tego celu uznano możl

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016