ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania

M. Dobroczyński

ABSTRAKT: Japonia i jej gospodarka od zamierzchłych czasów charakteryzowały się specyfiką, wynikającą ze znacznej wyspiarskiej izolacji. Pozostaje znanym faktem, że wszystkie wła.ciwie społeczeństwa z ograniczonymi kontaktami ze .wiatem zewnętrznym wytworzyły wyra.nie odrębne cechy swojej organizacji i mentalno.ci, a dotyczy to nawet przypadków tak relatywnie nowych i wła.ciwie sztucznych jak Tajwan, opanowany przed kilkudziesięciu laty prawie całkowicie przez napływową masę uciekinierów z Chin kontynentalnych, cechy, pozwalające czasem w efekcie na zaskakujące sukcesy ekonomiczne na skalę regionalną i globalną. Dziewiętnastowieczna .wiatowa ranga Wielkiej Brytanii i dwudziestowieczne osiągnięcia gospodarki japońskiej składają się pod tym względem na wysoce interesujące dowody możliwo.ci, wynikających z przej.cia narodów .wietnie przygotowanych organizacyjnie i .wiadomo.ciowo od stanu izolacji do ekspansji zewnętrznej, pod warunkiem umiejętnego zespolenia własnych tradycyjnych cech z cudzymi, selektywnie dobieranymi z szerokiego zespołu warto.ci wytworzonych przez innych . co nigdy nie jest sprawą łatwą i wymaga nadzwyczaj umiejętnego łączenia czynników niejednokrotnie bardzo od siebie odmiennych, pozornie bąd. faktycznie przeciwstawnych, ale w konstruktywnych kombinacjach nabierających nadspodziewanych walorów. Dotyczy to w znacznej mierze Japonii, przypadku pozwalającego na ustalenie kilku historycznych uwarunkowań dwudziestowiecznego skoku ekonomicznego.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016