ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Funkcje rezerw w przedsię biorstwie

A. Duraj

ABSTRAKT: Zasadniczym celem opracowania jest wyeksponowanie roli i znaczenia trzech istotnych funkcji rezerw,mających zasadniczy wpływ na działanie i rozwój przedsiębiorstwa. Za najważniejsze wymiary analityczne funkcji rezerw w działalno.ci przedsiębiorstwa można uznać.jak się wydaje.takie gospodarowanie rezerwami, które sprzyja: primo . ograniczaniu ryzyka gospodarczego przedsiębiorstwa, secundo . kształtowaniu wyniku finansowego jednostki gospodarczej, tertio . kreowaniu warunków rozwoju przedsiębiorstwa. Wydaje się, iż skuteczna i racjonalna realizacja wymienionych funkcji rezerw sprzyja wzrostowi warto.ci przedsiębiorstwa i tworzy obraz przedsiębiorstwa troskliwie wypełniającego swoje powinno.ci wobec interesariuszy. Z jednej bowiem strony, wraz ze wzrostem rezerw wzrastać może wiarygodno.ć przedsiębiorstwa i jego potencjał adaptacyjny niezbędny do podejmowania i realizowania decyzji strategicznych, z drugiej za. . zmniejszać się może zagrożenie płynące z otoczenia i wynikające ze słabych stron działania przedsiębiorstwa.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016