ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?

T. Kopczewski

ABSTRAKT: U podstaw tego artykułu leżą spostrzeżenia, których dokonałem podczas prowadzenia zajęć z ekonomii eksperymentalnej. Nie są to tylko rozważania pedagogiczne, lecz także próba zastosowania metod analizy ekonomicznej w odniesieniu do studentów WNE UW. Niestety, wnioski z poczynionych przeze mnie obserwacji nie są optymistyczne. Sposób prowadzenia zajęć na wydziale, prezentowana na nich tematyka oraz pewne uwarunkowania społeczno-kulturowe sprawiają, że studenci WNE UW, kończąc studia, zwiększają wprawdzie swój zasób wiedzy, ale ich predyspozycje do działań kolektywnych ulegają znacznemu osłabieniu. Studia wzmacniają .le pojęty indywidualizm i kalkulacyjny sposób my.lenia. Rozważania te zostaną osadzone w dobrze sformalizowanej metodologii badań społecznych, jaką jest ekonomia eksperymentalna. Pierwsza czę.ć koncentruje się na samym zagadnieniu kapitału społecznego, sposobu jego pomiaru oraz wykorzystaniu metod eksperymentalnych w pozyskiwaniu jego syntetycznych miar. W drugiej czę.ci omówione zostaną wyniki eksperymentów klasowych, przygotowanych przezmoich studentów na zajęciach z Mikroekonomii III. Oczywi.cie, rezultatów tych prac nie można traktować jako materiału empirycznego, na którego podstawie można wnioskować o zmianach w kapitale społecznym. Rezultaty te stanowią jednak bardzo dobrą bazę do wyodrębnienia tych czynników, które mogą wpływać na obniżenie kapitału społecznego podczas studiów na WNE.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 11

W numerze:

Gospodarka Japonii a międzynarodowe uwarunkowania
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Więź państwowa
K. Kłosiński
ABSTRAKT | PDF
Funkcje rezerw w przedsię biorstwie
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Zastosowanie analizy obwiedni danych do badań jakości usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Interdyscyplinarne badanie zdywersyfikowanego ryzyka. Typologia i semantyka
T. Kaczmarek
ABSTRAKT | PDF
Sposoby finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw
P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Niezależność banku centralnego a skuteczność polityki pieniężnej
A. Turek
ABSTRAKT | PDF
Zły duch pracy zespołowej czyli negatywne efekty orientacji wspólnotowej w organizacjach
Ł. Sułkowski
ABSTRAKT | PDF
Zyskowność spółdzielni w Polsce oraz możliwość ich rozwoju na przełomie XX i XXI stulecia
P. Grzegorzewski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomia Eksperymentalna
T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny?
T. Kopczewski
ABSTRAKT | PDF
Optymalny kontrakt dla kontrolerów w komunikacji publicznej. Eksperymentalne testowanie modelu principal - supervisor - agent
K. Dudko-Kopczewska
ABSTRAKT | PDF
Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych
M. Czajkowski
ABSTRAKT | PDF
Ruchy strategiczne
I. Kotłowski, P. Strawiński
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016