ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Pozycja ekonomiczna ChRL

M. Haliżak

ABSTRAKT: Mierzenie pozycji ekonomicznej państwa doczekało się bogatej literatury przedmiotu, zwłaszcza po zakończeniu zimnej wojny, głównie ze względu na przewartościowanie relacji polityki i ekonomii. Istnieje ścisły i bezpośredni związek między gospodarką (działanie ekonomiczne) a siłą i bezpieczeństwem państwa (działanie polityczne). Powszechnie uważa się, że w okresie zimnej wojny kryteria ekonomiczne były podporządkowane celom i wartościom politycznym, podczas gdy po jej zakończeniu działanie i aktywność ekonomiczna jest w znacznym stopniu wolna od politycznych uwarunkowań. Przejawia się to w rozwoju globalizacji, upowszechnieniu globalnego kapitalizmu odwołującego się do zasad liberalizmu gospodarczego, czyli triumfu ekonomii opartej na regułach rynku (czyli wyłącznie na kryteriach i wartościach ekonomicznego działania). Na początku lat dziewięćdziesiątych badacz amerykański E. Luttwak uznał, że nadchodzi era geoekonomiki, której istota polega na tym, że państwa działają na podstawie głównie kryteriów ekonomicznych, a nie politycznych. Taka dominacja ekonomii nie zmienia bynajmniej istoty państw, ale charakter rywalizacji i konkurowania między nimi, gdzie celemjest bogactwo, udział w zyskach i rynkach zbytu [Luttwak, 1990/1991, s. 17Ś23]. W swym poglądzie E. Luttwak nie jest odosobniony, ponieważ inny znany badacz P. Kennedy w swej fundamentalnej pracy o mocarstwach świata główny nacisk kładł na interakcje ekonomii i strategii mocarstw, wskazując, że każdy ład międzynarodowy inspirowany przez dane mocarstwo oparty był na materialnych przesłankach. Pax Britannica na funcie szterlingu i Londynie jako finansowym centrum świata przed pierwszą wojną światową, a po drugiej wojnie światowej Pax Americana bazował na przewadze technologicznej gospodarki USA pełniącej funkcję quasi-waluty światowej (dolaryzacja gospodarki światowej) [Kennedy, 1994]. Pozycja ekonomiczna każdego państwa jest wyznaczana i uwarunkowana przez jego potencjał (potęgę), którą powszechnie przyjmuje się i określa jako zdolność państwa do użycia swych materialnych i niematerialnych zasobów celem wpływu i (lub) wymuszenia zachowań innych uczestników stosunków międzynarodowych. Czynniki potęgi ekonomicznej są rozliczne, a podstawowe z nich to: liczba ludności, terytorium, zasoby naturalne, produkcja przemysłu i rolna, wielkość dochodu narodowego, wydajność pracy, handel zagraniczny.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016