ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Globalizacja a Unia Europejska

A. Łukaszewicz

ABSTRAKT: Zjawiska i procesy składające się na współczesne tendencje globalizacyjne mogą i powinny być rozpatrywane w kontekście Unii Europejskiej, która jest nie tylko ich przedmiotem i rezultatem, ale także podmiotem i sprawcą. Po- wszechność tych tendencji sprawia, że dotyczą one - choć w różnym stopniu - wszystkich państw i wszystkich gospodarek narodowych, ale związki tych gospodarek z osobna czy też w obrębie ugrupowań integracyjnych nie są jednakowe. Identyczność czy odróżnienie wpływać musi na reakcje narodowych polityk gospodarczo-społecznych, wywoływać specyficzne wyzwania, a więc również specyficzne dostosowania. Zasadniczo panuje zgoda (chociaż nie jednomyślność) w definiowaniu współczesnych tendencji globalizacyjnych jako historycznie specyficznej formy integrowania się gospodarki światowej 1 . W tym tekście uważa się, że proces integracji gospodarki światowej jest nieuchronnym procesem sekularnym. Tak jak niegdyś gospodarki i rynki lokalne scalały się w gospodarki narodowe i rynki narodowe, tak stopniowo gospodarki narodowe scaliły się w gospodarkę światową, czego świadkiem był przełom wieków XIX i XX. Dalsza ewolucja społecznego i międzynarodowego podziału pracy pogłębiała tę integrację, a przyjęła ona f o r mę tendencji globalizacyjnych w drugiej połowie XX wieku. Tendencje te wydają się nieodwracalne (chociaż historia potrafi dokonywać zwrotów niespodziewanych), ale ich w s p ó ł c z e s n a f o r ma wcale nie musi być zdeterminowana i niezmienna. Wydaje się więc, że integrację gospodarki światowej można utożsamiać z jej globalizacją co do istoty, treści zjawiska, ale nie co do formy - a zwłaszcza niektórych aspektów tej formy

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016