ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii

B. Koszułap

ABSTRAKT: W obliczu spadających od dwóch lat nakładów na ochronę środowiska w Polsce oraz szacowanych w różnorodnych dokumentach rządowych kosztach procesów dostosowawczych do norm Unii Europejskiej, poszukuje się możliwych rozwiązań do pobudzenia działalności inwestycyjnej w tym obszarze. Ogromne nadzieje wiąże się z sektorem bankowym, który w ostatnich kilku latach uczestniczył w finansowaniu całkowitych nakładów na ochronę środowiska w Polsce na poziomie ok. 14% rocznie. Wśród banków oferujących kredyty na cele ochrony środowiska zdecydowanie wyróżnia się Bank Ochrony Środowiska SA, który ma w swoim statucie zapisany obowiązek finansowania inwestycji ochrony środowiska. Kredyty udzielane są zarówno ze środków własnych banku, jak i ze środków instytucji stale z nim współpracujących, przede wszystkim narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Bank Ochrony Środowiska SA nie jest wyjątkiem w udzielaniu kredytów preferencyjnych przy użyciu środków finansowych instytucji trzecich. Od wielu lat podobne rozwiązania funkcjonują z powodzeniem w krajach Europy Zachodniej. Przykładem są takie banki jak niemiecki Deutsche Ausgleichbank czy Kreditanstalt für Wiederaubau oraz austriacki bank Kommunalkredit AG. Deutsche Ausgleichbank jest instytucją niemieckiego sektora publicznego będącą własnością Republiki Federalnej Niemiec. W swojej działalności kredytowej preferuje inwestycje sektora przedsiębiorstw służące ochronie wody, powietrza, ziemi, jak również oszczędnej gospodarce energią i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zasadniczym celem preferencyjnych programów banku jest rozpowszechnienie wśród przedsiębiorstw proekologicznego stylu zarządzania, zarówno poprzez wdrażanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii, jak również nowoczesnych metod rachunkowości. Celem nadrzędnym banku jest zintegrowana, prewencyjna ochrona środowiska, a więc działania ukierunkowane na promowanie unikania lub co najmniej ograniczania negatywnego wpływu na środowisko samego procesu produkcyjnego oraz oszczędzania energii. Bank dofinansowuje również projekty realizowane w rejonach przygranicznych krajów sąsiadujących z Niemcami.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 3

W numerze:

Poland’s Road to Euro: A Review of Options
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a Unia Europejska
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Niepewność dochodów budżetu państwa w 2001 roku. Ekspertyza dla Senatu RP
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Przesłanki i założenia integracji monetarnej w Europie na tle teorii optymalnego obszaru walutowego
T. Łyziak
ABSTRAKT | PDF
Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw: Hedonic Price Method Research
M. Borkowska, M. Rozwadowska, J. Śleszyński, T. Żylicz
ABSTRAKT | PDF
Ekologiczna oferta banków Niemiec i Austrii
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Rekomendacje regulacyjne w odniesieniu do energetyki (cz. II)
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Pozycja ekonomiczna ChRL
M. Haliżak
ABSTRAKT | PDF
Międzynarodowy handel usługami w świetle zasad WTO
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Produkty nowe i zmodernizowane a inflacja
M. Brzozowski
ABSTRAKT | PDF
Strategia kreowania wizerunku gminy turystycznej
J. Olszewska
ABSTRAKT | PDF
Nauczanie informatyki na studiach ekonomicznych
T. Kasprzak, M. Lasek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja w amerykańskim stylu. Studium z socjologii ekonomicznej
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
Kampania reklamowa mBanku - czy przekroczona została cienka czerwona linia?
M. Komorowska, I. Szyszkowska
ABSTRAKT | PDF
Kultura marketingowa
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016