ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej

P. Czechowski

ABSTRACT: Dostosowania polskiego prawa rolnego do prawa Unii Europejskiej rozpoczęto stosunkowo niedawno, a jego rozwój datuje się na przełomlat 1999/2000 . Znaczną część minionego dziesięciolecia w sferze problematyki prawa rolnego i żywnościowego organizacje rządowe i pozarządowe poświęciły na zbadanie założeń Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Działania te dotyczyły wypracowania stanowiska do przyszłych negocjacji o członkostwo z Unią Europejską. Polski prawodawca stoi przed szeregiem wyzwań dotyczących podjęcia normatywnych rozwiązań do poprawy struktury rolnej, przede wszystkim koncentracji gospodarstw rolnych oraz ukształtowania odpowiedniego docelowego dla polskich warunków modelu gospodarstwa rolnego. Odrębny problem stanowi wspomaganie kooperacji produkcyjnej wrolnictwie, kontraktacji produkcyjnej, organizacji skupu, giełd lokalnych itp. Niedorozwój infrastruktury obszarów wiejskich (sieć drogowa, drogi technologiczne, zaopatrzenie wsi w energię elektryczną, gaz i wodę) to problem związany z likwidacją opó.nień cywilizacyjnych. Kolejne wyzwanie dotyczy przyjęcia rozwiązań prawno-ekonomicznych w odniesieniu do struktury modernizacji produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Konieczność zapewnienia właściwego zrównoważonego wzrostu regionalnego obszarów wiejskich związana jest nie tylko ze sferą inwestycji wsektorze rolnym, lecz również z jej restrukturyzacją oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł zatrudnienia dla ludności rolniczej. Z problemem tym związane jest wspieranie doradztwa zawodowego, w tym przyuczenia rolników do zawodów nierolniczych głównie na obszarach o degresywnym wzroście.

Full text (PDF)


Issue number: 6

In this issue:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRACT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRACT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRACT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRACT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRACT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRACT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRACT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRACT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRACT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRACT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016