ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce

K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz

ABSTRACT: Pierwszym, symbolicznym krokiem ku otwarciu polskiego sektora banko- wego na inwestycje zagraniczne było przyjęcie w ustawie —Prawo bankowelr z 1982 roku przepisu art. 85, który stanowił, iż bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony również z udziałem kapitału zagranicznego, z zastrzeże- niem jednak, że udział ten nie może przekroczyć 49 proc. w kapitale zakłado- wym tworzonego banku. Choć powyższa regulacja była swoistym zaproszeniem do inwestowania, to sytuacja gospodarcza, niepewność polityczna w Polsce aż do końca lat osiem- dziesiątych czyniły takie inwestycje wysoce ryzykownymi i mało atrakcyjnymi ekonomicznie. Głęboka transformacja polskiego systemu bankowego, zmierzająca w kie- runku jego dostosowania się do potrzeb i wymogów gospodarki rynkowej, roz- poczęła się dopiero wraz z podjęciem od 1989 roku szeregu przemian społecz- no-gospodarczych. Charakter transformacji systemu bankowego oraz harmo- nogram jej wdrażania wynikał, z jednej strony, z suwerennej decyzji organów państwa polskiego o przystąpieniu do Unii Europejskiej, z drugiej zaś Š z zo- bowiązań przyjętych wraz z podpisaniem w1991 roku Układu Europejskiego. Dla kształtowania systemu bankowego w Polsce istotne znaczenie miały również zalecenia tzw. Białej Księgi przyjętej na szczycie w Cannes w 1995 roku. Określała ona harmonogram oraz metody działań mających na celu zbli- żenie ustawodawstwa krajowego państw stowarzyszonych do prawa UE w róż- nych obszarach gospodarczych. Dla Polski okres przewidziany na dostosowa- nie regulacji bankowych do norm unijnych ustalono w układzie stowarzysze- niowym na 10 lat, podzielonych na dwa pięcioletnie podokresy.

Full text (PDF)


Issue number: 6

In this issue:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRACT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRACT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRACT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRACT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRACT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRACT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRACT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRACT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRACT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRACT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016