ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej

P. Bożyk

ABSTRACT: Integracja gospodarcza (międzynarodowa lub ponadnarodowa) może mieć różne formy zdeterminowane przez kryterium instytucjonalne bąd. geograficzne. Z punktu widzenia kryterium instytucjonalnego integrację gospodarczą podzielić można na formy p r o s t e (ułatwiające przepływ towarów i usług) bąd. formy z ł o ż o n e (ułatwiające przepływ czynników produkcji bąd. też sprzyjające powstawaniu nowych powiązań). Z punktu widzenia kryterium geograficznego integracja gospodarcza może obejmować ograniczoną do subregionu lub regionu liczbę krajów; nosi ona wówczas miano integracji subregionalnej lub regionalnej. Integracja może też obejmować nieograniczoną liczbę krajów; nosi ona w tym przypadku nazwę integracji globalnej. Z instytucjonalnego punktu widzenia integracja gospodarcza przybrać może formę strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku, unii monetarnej, unii ekonomicznej i unii politycznej. W ujęciu ponadnarodowym można mówić o pełnej integracji gospodarczej [Balassa, 1962, s. 1]. Strefa wolnego handlu jest najprostszą instytucjonalnie formą integracji. Jej zakres może być zróżnicowany; od wybranych grup towarowych Š począwszy, na całości wymiany towarowej skończywszy. Strefa wolnego handlu przynosi dwojakie korzyści krajom członkowskim; po pierwsze, ułatwia dostęp towarom produkowanym przez kraje członkowskie na rynek ugrupowania, obniżając ich cenę o wielkość zniesionego cła; i po drugie utrudnia dostęp towarom spoza ugrupowania, wobec których cło nie ulega zmianie, stają się one tym samym droższe w porównaniu z towarami ze strefy. Strefa wolnego handlu rozszerza więc przede wszystkim rynek zbytu krajom członkowskim; w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia skali produkcji, obniżki kosztów jednostkowych i wzrostu korzyści z wymiany. W okresie dłuższym prowadzi też do zmiany struktury produkcji w krajach członkowskich w wyniku efektu kreacji i efektu przestawienia handlu.

Full text (PDF)


Issue number: 6

In this issue:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRACT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRACT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRACT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRACT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRACT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRACT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRACT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRACT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRACT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRACT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRACT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRACT | PDF
SEARCH:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016