ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)

A. Białek

ABSTRAKT: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa jest zdeterminowane przez ogólny poziom rozwoju ekonomicznego kraju i związany z nim poziom dochodów oraz zamożności społeczeństwa, jak również odziedziczoną wielkość i jakość zasobów mieszkaniowych oraz rozwiązania prawno-instytucjonalne tworzące rynkowy system gospodarki mieszkaniowej. Państwo może oddziaływać na sektor mieszkaniowy za pośrednictwem polityki makroekonomicznej, prowadzącej do wzrostu dochodów rozporządzalnych społeczeństwa, oraz polityki mieszkaniowej, wspierającej właściwe utrzymanie i powiększanie zasobu mieszkaniowego. Państwo może wspierać sferę mieszkalnictwa, kształtując sprzyjające otoczenie prawno-instytucjonalne gospodarki mieszkaniowej, rozwijając finansowanie długoletnimi kredytami hipotecznymi oraz zapewniając bezpieczeństwo socjalne 1 . Najlepszą i najtańszą strategią wspierania mieszkalnictwa jest stymulowanie obniżania kosztów finansowania inwestycji mieszkaniowych przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu dochodów rozporządzalnych ludności jako potencjalnych nabywców na rynku mieszkaniowym. Koszty finansowania inwestycji mieszkaniowych zależą od dostępności kredytów mieszkaniowych, a więc od poziomu rynkowych stóp procentowych, zależących od poziomu inflacji. Programy dotacyjne mogą ułatwiać osiągalność progu dostępności kredytów mieszkaniowych przez wpływ na wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, ale żaden program dotacyjny nie osiągnie skali efektów, jaką uzyskuje się dzięki efektom makroekonomicznym przekładającym się na obniżenie oprocentowania kredytów mieszkaniowych. Nadmierne dotowanie mieszkalnictwa prowadzi do wzrostu podatków, a w konsekwencji do obniżenia wysokości dochodu rozporządzalnego. Nieracjonalne zwiększanie wydatków publicznych na interwencję wsektorze mieszkaniowymzwiększa także ryzyko

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016