ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej

U. Płowiec

ABSTRAKT: Zgodnie z najnowszym raportem Komisji Europejskiej o przygotowaniu Polski do akcesji do UE relacja PKB na mieszkańca w Polsce do takiegoż wska.nika średniego w całej Unii wynosi (licząc według siły nabywczej walut) 40%, stopa bezrobocia długookresowego 9,2%, a całkowitego ponad 18%. Wska.niki te najpełniej charakteryzują słabości polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz pozycję, jaką możemy zająć w poszerzonej Unii. Dlatego też największym wyzwaniem dla Polski tuż przed i po akcesji do Unii Europejskiej jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego będącego warunkiem niezbędnym - chociaż niewystarczającym - ograniczenia drugiej, najpoważniejszej słabości, tj. wysokiego bezrobocia. Rozwój polskiej gospodarki w dotychczasowym okresie jej prorynkowej transformacji był ciągnięty przez eksport, który rozwijał się szybciej niż pozostała część gospodarki. Dlatego też postulat przyspieszenia rozwoju jest już tradycyjnie utożsamiany z koniecznością stymulowania rozwoju eksportu, a dopiero w dalszej kolejności z innymi działaniami. Jest to jednak myślenie konserwatywne, wygodne i nieodpowiadające wyzwaniom bliskiej już przyszłości. W rzeczywistości odwoływanie się do eksportu jako do głównej siły napędowej rozwoju powoduje - po pierwsze - przesunięcie ciężaru myślenia o rozwoju kraju na ministerstwo gospodarki, co niesłusznie zdejmuje (a w każdym razie zmniejsza) odpowiedzialność z innych ministerstw za ten problem.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016