ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego

W. Sztyber

ABSTRAKT: W gospodarce rynkowej działającej w warunkach prywatnej własności kapitału oraz wolności gospodarczej występuje proces koncentracji dochodóworaz kapitału (majątku). Podmioty bardziej wyposażone w kapitał mają przewagę nad podmiotami o mniejszych zasobach kapitałowych. Pozycja pracownika na rynku pracy jest słabsza od pozycji pracodawcy, zwłaszcza w sytuacjinadmiaru siły roboczej w stosunku do popytu na nią. Dla poprawy swojej pozycji przetargowej pracownicy organizują się w związkach zawodowych, abylepiej bronić własnych interesów i poprawiać warunki pracy i płacy. Mimowielu zdobyczy, jakie pracownicy dzięki zorganizowanym działaniom wywalczyli w toku dotychczasowej historii kapitalizmu w zakresie warunków pracyi płacy, podział nowo wytworzonej wartości między klasy i grupy społecznejest przedmiotem kontrowersji, negocjacji, sporów, nierzadko przybierających ostre formy (np. strajków).Państwo nie może być neutralne w zakresie podziału dochodu narodowego. Musi ono bowiem partycypować w jego podziale dla zapewnienia odpowiednich środków niezbędnych do sfinansowania zadań, jakie ma wykonywać. Poglądy na temat funkcji, jakie państwo powinno spełniać, nie są jednakjednolite.Ekonomiści o krańcowej orientacji liberalnej wyznają koncepcję państwaminimum, ograniczonego do realizacji funkcji związanych z zapewnieniembezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Zakładając, że mechanizmrynkowy dokonuje właściwego podziału dochodów, przeciwne są redystrybucji dochodów przez państwo.Natomiast według poglądów socjalistycznych i socjaldemokratycznychpaństwo powinno wypełniać również inne funkcje, w tym w zakresie redystrybucji dochodów, ponieważ rynkowy podział dochodów jest niesprawiedliwy społecznie. Rynkowy podział dochodów i majątku prowadzi do niebezpiecznego rozwarstwienia społecznego, zagrażającego ładowi społecznemu.Państwo, w miarę możliwości, powinno stwarzać warunki optymalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego.W rzeczywistości występuje istotna różnica między teoretycznymi założeniami a ich realizacją w praktyce. W teorii, skrajni liberałowie-ekonomiścisą przeciwni redystrybucji dochodów przez państwo.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016