ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?

A. Łukaszewicz

ABSTRAKT: Powszechna jest w Polsce dyskusja na temat znaczenia inwestycji bezpośrednich dla rozwoju ekonomicznego naszego kraju, jak też zagrożeń, które bezpośrednio lub pośrednio za nimi płyną. Skalę inwestycji bezpośrednich w Polsce zwyczajowo konfrontuje się z ich poziomem w krajach naszego regionu (państw posocjalistycznych, a zwłaszcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej). W ostatnich latach w Polsce występują pewne niekorzystne trendy, objawiające się coraz większym niezadowoleniem inwestorów z warunków oferowanych im przez nasz kraj, męczącej biurokracji, nieczytelności i zmienności przepisów prawnych, inercji biurokratycznej, korupcji. Przez inwestorów zagranicznych jesteśmy postrzegani coraz bardziej jako kraj o dużym poziomie niestabilności ekonomicznej i politycznej, malejącym wzroście gospodarczym (a co za tym idzie - wstrzymanym wzroście popytu krajowego), nierównowadze makroekonomicznej. Jawimy się także jako kraj z przerostem zabezpieczeń socjalnych, a w porównaniu z pozostałymi krajami Grupy Wyszehradzkiej - z niewspółmiernie wysokimi w stosunku do wydajności pracy kosztami siły roboczej i znaczącym stopniem jej demoralizacji.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016