ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności

B. Kłos

ABSTRAKT: Polityka makroekonomiczna prowadzona jest w warunkach, w których - nie mając pełnej informacji o tym, co obecnie dzieje się w gospodarce - podejmuje się działania o skutkach nie zawsze możliwych do przewidzenia. Makroekonomiczne dane statystyczne zawsze uzyskujemy z opó.nieniem, ich dokładność bywa wątpliwa, stopień zrozumienia związków między instrumentami a celami polityki w danej gospodarce nie jest perfekcyjny, dodatkowo działanie mechanizmów ekonomicznych deformują pojawiające się nieprzewidywalne zaburzenia, szoki, zmiany strukturalne. Aby nie traktować niedostatku wiedzy jak zjawiska subiektywnego, w literaturze zwykło się opisywaną sytuację określać mianem n i e p e wn o ś c i. Kwestia, co jest .ródłem wiedzy o gospodarce (jakie są przyczyny niewiedzy), wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Wydaje się jednak, iż - bez jakichkolwiek pretensji do kompletności wywodów - użyteczne jest zwrócenie uwagi na jeden argument. Rozróżnienie: teoria (rozumiana jako zestaw twierdzeń, lematów wywiedzionych w sposób ścisły z zestawu aksjomatów i pojęć pierwotnych) empiria, badania ilościowe (traktowane szeroko, zarówno jako prosty opis otaczającej rzeczywistości, jak i .ródło uogólnień empirycznych) dobrze wskazuje na podstawowe przyczyny. Sama teoria, jak też sama empiria, będące -generalnie rzecz biorąc -.ródłem wiedzy (wogóle), nie są wystarczającym .ródłem wiedzy o konkretnej gospodarce. Łącząc teorię z badaniami empirycznymi (ilościowymi), badacz staje przed nierozwiązywalnymi problemami błędów specyfikacji lub/i błędów pomiarów zmiennych prowadzących w najlepszym przypadku do nieefektywnych - a częściej - obciążonych i niezgodnych ocen parametrów strukturalnych relacji behawioralnych będących przedmiotem badania. Niedocenianym, ale ważnym problemem jest też kwestia braku identyfikowalności, tzn. sytuacja, w której alternatywne przypuszczenia dotyczące zależności przyczynowo-skutkowych funkcjonujących w gospodarce nie mogą być zweryfikowane (sfalsyfikowane), nie są bowiem rozróżnialne na podstawie dostępnych danych. Wefekcie -nawet przy starannym stosowaniu metod badań ilościowych i teoretycznej wiedzy a priori - uzyskiwane wnioski o związkach przyczynowo-skutkowych występujących w gospodarce są niepewne.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016