ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej

M. Gruszczyński

ABSTRAKT: Prowadzenie działalności na wielu rynkach daje przedsiębiorstwom i instytucjom międzynarodowym możliwości osiągania korzyści z odmiennych w różnych krajach stóp podatkowych, stóp zwrotu na rynkach aktywów, systemów prawnych, unikalnej pozycji filii na danym rynku (wakacje podatkowe, monopol), ograniczeń dewizowych. Bod.ce te mogą skłaniać firmy do poszukiwania możliwości zmniejszenia istniejących zobowiązań podatkowych i zwiększenia korzyści płynących z działalności na skalę międzynarodową 1 . Najczęściej omawianą w literaturze 2 metodą unikania opodatkowania i niejawnego transferowania funduszy przez przedsiębiorstwa jest stosowanie wyceny transferowej (transfer pricing), a mianowicie: zawyżanie lub zaniżanie cen eksportowanych lub importowanych dóbr i usług, zawyżanie lub zaniżanie oprocentowania zaciągniętych kredytów lub pożyczek udzielonych czy dokonywanie arbitralnej (nierynkowej) wyceny przekazywanych lub otrzymywanych aktywów (praw) materialnych i niematerialnych. W rezultacie, przedsiębiorstwom międzynarodowym może się udać zmniejszenie oficjalnego zysku podlegającego opodatkowaniu czy wręcz wykazanie strat. Innym celem może być pozbawienie firmy zależnej wartościowych aktywów. Stosowanie nierynkowych cen, prócz przenoszenia dochodu z kraju o wyższych zobowiązaniach podatkowych do kraju o zobowiązaniach niższych 3 , może być skierowane na zmniejszenie wartości celnej towaru, a przez to także zmniejszenie i innych zobowiązań fiskalnych (ceł, akcyzy).

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016