ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego

B. Mróz

ABSTRAKT: Obecnie stoimy w obliczu zmian, których doświadcza Europa, a zwłaszcza kraje Europy Wschodniej i Środkowej. Zmiany te mają konsekwencje dla rozwoju przestrzennego. Europa potrzebuje bardziej zrównoważonego rozwoju, policentrycznego systemu miast, nowych relacji pomiędzy miastem i wsią, poprawy w dostępie do infrastruktury i wiedzy, a także odpowiedniego zarządzania dziedzictwem naturalnym i kulturowym. W obliczu procesów integracyjnych oraz procesów globalizacyjnych zagadnienie planowania przestrzennego staje się przedmiotem międzynarodowej dyskusji. Decyzje podejmowane wzakresie rozwoju przestrzennego wjednymkraju wpływają na kraje sąsiadujące. Ponadto potrzebę współpracy na poziomie ponadnarodowym wzmacniają pojawiające się następujące formy współzależności: pomiędzy jednostkami terytorialnymi, pomiędzy różnymi politykami sektorowymi, których działania mają wpływ na terytorium, pomiędzy poszczególnymi poziomami zarządzania - krajowym, regionalnym i lokalnym, które dzielą pomiędzy siebie odpowiedzialność za rozwój i funkcjonowanie poszczególnych jednostek terytorialnych. Planowanie przestrzenne stoi w obliczu zmian, z których najistotniejszymi są: europejska integracja oraz procesy globalizacyjne. Wszystkie systemy i poziomy planowania w Europie są determinowane przez powstanie Jednolitego Rynku Europejskiego oraz globalizację działalności gospodarczej.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 9

W numerze:

Szanse i zagrożenia rozwoju eksportu i konkurencyjności polskiej gospodarki przed i po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej
U. Płowiec
ABSTRAKT | PDF
Społeczne aspekty wzrostu gospodarczego
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
The Energy Policy of a Country in Transition
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
O precyzję i jednoznaczność kategorii (pojęć) statystyki i ekonomii
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Reguły stopy procentowej w warunkach niepewności
B. Kłos
ABSTRAKT | PDF
Kierunki błędnego fakturowania w handlu Polski oraz Republiki Czeskiej z głównymi partnerami z Unii Europejskiej
M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
Wpływ progresywności (regresywności) świadczeń społecznych i podatków bezpośrednich na rozkład dochodów bieżących gospodarstw domowych w Polsce
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Czy Tunezja może być konkurentem Polski do inwestycji bezpośrednich z krajów Unii Europejskiej?
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Zrównoważony rozwój z perspektywy planowania przestrzennego
B. Mróz
ABSTRAKT | PDF
Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek)
A. Białek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Daniel Kahneman - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2002
M. Kozłowski, P. Szczerski, P. Świerczyński, D. Wałek
ABSTRAKT | PDF
STUDENCKA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA: Vernon L. Smith
E. Engel, Z. Jankowska, P. Kociel, A. Kuc, K. Protasiewicz
ABSTRAKT | PDF
RECENZJE

ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016