ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny

J. Kudła

ABSTRAKT: Jednym z nurtów rozważanych w ekonomii opodatkowania są zagadnienia wpływu podatków na decyzje podejmowane przez rodziny, wwyniku przyjęcia określonych rozwiązań podatkowych. Problematyka ta, rozpatrywana z ekonomicznego punktu widzenia, koncentruje się na trzech powiązanych z sobą efektach: wpływie podatków na dzietność rodzin, na podejmowaniu decyzji o zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa oraz wpływie opodatkowania na podejmowanie przez członków rodzin opodatkowanej pracy zarobkowej. Zauważyć należy, że sygnalizowane ujęcie nie jest zbyt powszechne w prowadzonej obecnie w Polsce dyskusji na temat wprowadzenia prorodzinnych rozwiązań podatkowych, która została zdominowana przez argumenty o charakterze słusznościowym względnie przez ocenę kosztów prowadzenia takiej polityki dla budżetu państwa. Niniejszy artykuł ma na celu prezentację ogólnych wniosków z przeprowadzonych za granicą badań wpływu podatków na decyzje podejmowane przez rodziny i wskazania możliwości weryfikacji ich prawdziwości na gruncie krajowym, przy założeniu stosowania obecnych konstrukcji opodatkowania rodziny. Dzięki temu możliwa byłaby ocena ewentualnego wpływu proponowanych podatkowych rozwiązań prorodzinnych na umacnianie rodziny i zwiększenie liczby posiadanych dzieci. Analiza odnosić się będzie do podatku dochodowego od osób fizycznych, chociaż z reguły uważa się, że podatki majątkowe również mogą mieć pewien wpływ na decyzje podejmowane przez rodziny. Jednakże z uwagi na ich niewielkie znaczenie finansowe dla budżetów rodzin i incydentalny charakter nie będą tu rozważane. Zgodnie z przedstawionym podziałem, w kolejnych punktach zostaną zaprezentowane po kolei: wpływ opodatkowania na decyzje o urodzeniu dziecka (p. 1.), trwałość i tworzenie rodziny (p. 2.) oraz aktywność zawodową członków rodzin (p. 3.). Ostatnia część poświęcona jest ogólnemu odniesieniu do zaprezentowanych koncepcji prorodzinnych. Każdy z kolejnych punktów składa się z wniosków i rezultatów uzyskanych przez innych badaczy, stosowanych metod i wreszcie propozycji weryfikacji na gruncie polskim.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016