ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...

S. Pangsy-Kania

ABSTRAKT: Wprowadzenie - międzynarodowa integracja gospodarcza Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk współczesnej gospodarki światowej są tendencje do międzynarodowej integracji gospodarczej, np. przez powstawanie międzynarodowych ugrupowań integracyjnych. Najbardziej zaawansowaną formą integracji gospodarczej jest Unia Europejska. Do instytucjonalno-organizacyjnych form towarzyszącym z reguły procesom międzynarodowej integracji gospodarczej należą: Strefa wolnegohandlu - likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w obrotach handlowych pomiędzy krajami członkowskimi danego ugrupowania, z jednoczesnym zachowaniem przez te kraje pełnej autonomii w zakresie polityki celnej i handlowej w stosunkach handlowych z krajami spoza strefy. Unia celna -likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych w obrotach handowych pomiędzy krajami członkowskimi danego ugrupowania, z jednoczesnym wprowadzeniem przez te kraje wspólnej, zewnętrznej taryfy celnej oraz ujednoliconej polityki handlowej wobec krajów trzecich. Wspólny rynek -ugrupowanie wformie unii celnej, wktórym istnieje swobodny, wewnętrzny przepływ czynników produkcji. Unia gospodarcza - obejmuje elementy wspólnego rynku z jednoczesną, pełną koordynacją lub unifikacją różnych dziedzin polityki gospodarczej, np. polityki rolnej, walutowej, transportowej, fiskalnej, socjalnej, ustawodawstwa gospodarczego, przemysłowej. Dodatkowe formy ugrupowań to: Unia polityczna - pełna koordynacja lub unifikacja podstawowych dziedzin polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej, ewentualnie polityki obronnej, ustanowienie organów ustawodawczych i wykonawczych o ponadpaństwowych kompetencjach; obejmuje wszystkie elementy unii gospodarczej. Unia walutowa - jako forma pośrednia pomiędzy wspólnym rynkiem i unią gospodarczą charakteryzuje się pełną koordynacją polityki walutowej, kursowej, utworzeniem wspólnego banku centralnego, utworzeniem wspólnych rezerw walutowych, wp r o wa d z e n i e m ws p ó l n e j wa l u t y.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016