ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej

M. Dobroczyński

ABSTRAKT: Rozwój gospodarki francuskiej został silnie związany z niektórymi powszechnymi cechami okresu powojennego. Wramach wewnętrznych oznaczało to m.in., obok migracji z rolnictwa do sfery przemysłu i usług, rosnącą aktywizację zawodową kobiet, zwłaszcza młodszych, a także zwiększoną mobilność przestrzenną, polegającą na przenoszeniu się z terenów ekonomicznie pasywnych czy podupadających do ośrodków dynamicznego wzrostu, zwłaszcza do miast bąd. innych miejsc dużych inwestycji. Łączył się z tym przyrost dochodów oraz popytu konsumpcyjnego, co z kolei sprzyjało szansom zbytu produktów przemysłowych i rolnych oraz usług. Natomiast w stosunkach zagranicznych wymienić należałoby przede wszystkim zjawisko efektu demonstracji międzynarodowej, polegające na uważnej obserwacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, administracyjnych i organizacyjnych osiągnięć krajów, przodujących w skali globalnej bąd. regionalnej. I ich naśladowaniu -czasami w sposób dosłowny, częściej -z rozsądnym dostosowaniem do specyfiki struktur wewnętrznych. Wpowojennych dekadach powodowało to głównie wzorowanie się na doświadczeniach Stanów Zjednoczonych, którym druga wojna światowa przyniosła bezprecedensowe przewagi nad resztą gospodarki światowej. Z tym że Francja dosyć wyra.nie - ze względu na psychologiczne następstwa swojego pomniejszonego na rzecz USA prestiżu międzynarodowego - w relatywnie licznych przypadkach wchodziła z Amerykanami w różnego typu konflikty, nie rezygnując z odrębnych rozwiązań instytucjonalnych czy systemowych. I różniąc się pod tym względem zarówno od zawsze proamerykańskiej Anglii, jak też Niemiec czy Włoch, przez długi powojenny czas wyzbytych większej pewności siebie, z przyczyn skądinąd w pełni zrozumiałych. Chociaż warto zauważyć, że - jak to wielokrotnie stwierdzał de Gaulle - w przypadku spraw o randze strategicznie najwyższej Francja zawsze znajdowała wspólny język z polityką amerykańską. Wkażdym razie oczywistą prawidłowością pozostaje zjawisko szybkiego przenoszenia - na skalę znacznie szerszą niż w okresie przedwojennym - udanych osiągnięć mocarstw ekonomicznych, głównie zresztą USA, do wszystkich państw, które były w stanie konstruktywnie zaadaptować je do swoich potrzeb.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016