ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:System rozliczeń płatności

P. Durkiewicz

ABSTRAKT: Polska stoi u progu wejścia do Unii Europejskiej. W wielu sferach gospodarki następuje dostosowywanie polskich regulacji prawnych do norm unijnych. Proces ten nie ominął systemu bankowego, a zwłaszcza rozliczeń międzybankowych. W tym opracowaniu przyjrzymy się systemowi rozliczeń płatności wielkokwotowych (LVSP 1 ) - TARGET 2 , który funkcjonuje w Unii Europejskiej. System TARGET jest europejskim międzybankowym systemem transferu funduszy. Został zaprojektowany w celu wspierania polityki monetarnej w strefie euro i promowania sprawnych systemów płatności. Przyczynia się do integracji i stabilności rynku finansowego w tej strefie. System TARGET przetwarza tylko transfery kredytowe denominowane w euro. System ten jest w stanie przetwarzać płatności transgraniczne denominowane w euro w taki sposób, jakby były płatnościami krajowymi. Umożliwia on dokonywanie płatności, zwłaszcza wysokokwotowych (dotyczących między innymi transakcji rynku walutowego i pieniężnego) w strefie euro po niskich kosztach i z zapewnieniem wymogów bezpieczeństwa. W systemach typu netto przed dokonaniem ostatecznego rozrachunku zobowiązań wynikających z przekazania do systemu transakcji wykonuje się tzw. kompensatę tych płatności. Kompensata polega na redukcji płatności lub zobowiązań, gdy ten sam uczestnik rozliczeń jest jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Saldo netto uczestnika obliczane jest w wyniku kompensaty, jako saldo wszystkich płatności wysłanych lub otrzymanych przez użytkownika [Sprawozdanie–, 2001, s. 45]. W systemach RTGS rozrachunek płatności odbywa się na bazie pojedynczej transakcji, to znaczy bez stosowania kompensaty. W przypadku rozrachunku brutto występuje indywidualne rozliczenie i rozrachunek każdej transakcji, w przeciwieństwie do rozliczeń netto, które wiążą się z kompensatą wzajemnych zobowiązań [Sprawozdanie–, 2001, s. 45]. System TARGET należy do klasy systemów o rozrachunku brutto.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016