ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość

W. Rutkowski

ABSTRAKT: Polityka socjalna wspólnoty europejskiej wspiera integrację ekonomiczną, gdyż przyczynia się bezpośrednio do realizacji zasady swobodnego przemieszczania się pracowników, ogranicza możliwość stosowania —dumpingu socjalnegol, jako metody uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz wpływa na spójność społeczną niezbędną do harmonijnego przebiegu procesu integracji. Z szerszego punktu widzenia, europejska polityka społeczna wzmacnia powiązania integracyjne, rozszerzając je poza sferę ekonomiczną. Wspólnotowa polityka społeczna stwarza także szanse współpracy krajów członkowskich w rozwiązywaniu takich problemów, jak: bezrobocie, starzenie się społeczeństw i wykluczenie społeczne. Ponadto, Unia Europejska musi odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest dostosowanie europejskiego modelu socjalnego do warunków globalnej gospodarki i zaostrzającej się konkurencji międzynarodowej. Wformowaniu się europejskiej polityki społecznej bezpośrednio uczestniczą dwie organizacje regionalne: Rada Europy i Unia Europejska. Podstawowym celem Rady Europy jest ochrona praw człowieka, wtym praw socjalnych. Akty prawne tej organizacji, zwłaszcza Europejska Karta Społeczna (1961 r., zrewidowana w 1996 r.), wyznaczają europejski standard w tej dziedzinie. Ze względu na zakres i siłę powiązań integracyjnych w ramach wspólnoty europejskiej w coraz większym stopniu wpływa ona na kształt europejskiej polityki społecznej.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016