ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Czytanie prawa

W. Koziński

ABSTRAKT: Z tego, że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartooeć polskiego pie-nią dza (art. 227 Konstytucji RP), niekoniecznie wynika, by wartooeć ta była tym większa, im mocniejszy jest złoty oraz im niższa staje się inflacja. Im silniejsza jest gospodarka, tym silniejszy, to znaczy więcej wart jest jej pieniądz. Silny pieniądz, na który istnieje powszechny popyt, jest zwykle wynikiem pracy paru pokoleń pracujących, nie zaoe skutkiem procesów dzie-ją cych się na wewnętrznym, lokalnym rynku, gdzie oecierające się siły nie za-wsze dadzą się identyfikować z pozytywnymi okolicznooeciami. Jeoeli, dajmy na to, przedsiębiorstwa krajowe zadłużają się poza granicami kraju wskutek wysokiego oprocentowania kredytów, to skutkiem tego zjawiska będzie także tzw. umocnienie kursu złotego. Wtakim sensie silny pieniądz krajowy (o wyso-kim kursie) nie jest jednak związany ze wzrostem zaufania do niego, ale raczej przeciwnie — z większą preferencją dla pieniądza zagranicznego. Mocniej-szym zatem pieniądzem okazuje się nie ten, którego kurs rynkowy zdaje się go takim czynić, tylko tańszy, dający większe szanse na spłatę długu kredytowe-go. Inaczej mówiąc, większą wartooeć dla sporej częoeci krajowych inwestorów w takiej sytuacji będzie miał pieniądz zagraniczny, a nie krajowy. Oznacza to, że kryterium, czy upoważniony organ dba o wartooeć polskiego pieniądza, nie jest bynajmniej sam poziom kursu złotego. Przykład ten także dowodzi, iż wycena kursu złotego może być dokonywana przez obarczony błędem rynek walutowy. Argument obiektywnej wyceny ryn-kowej powołują szczególnie ci, którzy uważają brak kontroli kursu walutowe-go za właoeciwy. Wtakiej bowiem sytuacji rynek wolny od administracyjnej in-terwencji banku centralnego ustala „najlepszy” kurs, co uwalnia zwolenni-ków takiego reżimu kursowego od dyskusji o relacji pieniądza krajowego do zagranicznego. Widać jednak, że kurs walutowy może być obciążony wadą wynikającą z odwrotu inwestorów krajowych od rodzimego pieniądza i trudno będzie taki stan rzeczy uznać za dobry rezultat polityki pieniężnej, a także za najlepszy wynik wolnego od interwencji rynku. W 2001 roku złoty w stosunku do euro wyraźnie się umocnił. Gdy jednak wziąć pod uwagę istotny spadek tempa wzrostu PKB, widoczną stagnację eks-portu w dłuższym okresie (w latach 1998–2001 wzrósł on zaledwie ok. 0,5%) oraz inne znane okolicznooeci stawiające polską gospodarkę na granicy rece-sji, trudno uznać rok ubiegły za czas wzrostu wartooeci krajowego pieniądza.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 6

W numerze:

Czytanie prawa
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Konsekwencje napływu kapitału z obszaru Unii Europejskiej do sektora bankowego w Polsce
K. Dąbrowska, A. Wieczorkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do standardów prawnych Unii Europejskiej
P. Czechowski
ABSTRAKT | PDF
Obszary wiejskie i rolnictwo polskie w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej
G. Bukowska, A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Wkład Francji w jednoczenie gospodarki europejskiej
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Euro - przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro...
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
System rozliczeń płatności
P. Durkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Europejska polityka socjalna. Idea a rzeczywistość
W. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Ekonomiczne aspekty opodatkowania rodziny
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
Korupcja. Przegląd wybranych koncepcji
P. Koryś, M. Tymiński
ABSTRAKT | PDF
Strategic Equity Investments
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konfencje
M. Możdżonek
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016