ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Globalizacja a państwo narodowe

J. Górski

ABSTRAKT: Definicji globalizacji jest co najmniej tyle, ile osób ma na jej temat cokolwiek do powiedzenia. Jednak wśród rozlicznych jej opisów można wyodrębnić szereg elementów wspólnych, które stanowią główne wyróżniki procesów globalizacyjnych. Emma Rotshield w eseju Globalizacja a demokracja w perspektywie historycznej 1 przekonuje, że większość tematów obecnej dyskusji globalizacyjnej została sformułowana już na przełomie XVIII i XIX w. przez takich myślicieli jak Smith, Condorcet czy Herder. Zauważali oni kurczenie się świata oraz wzrost współzależności w skali globalnej. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że inne są podstawy tych procesów. O ile jeszcze przed 100 laty procesy globalizacyjne związane były z porządkiem kolonialnym i zjawiskami realnymi (przepływy dóbr i usług, odpowiadające imprzepływy pieniężne), o tyle obecnie podstawy globalizacji tkwią w jakościowo nowym podziale pracy, niespotykanych wcześniej więziach informacyjnych i transportowych oraz w polityce korporacji międzynarodowych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016