ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski

T. Grosse

ABSTRAKT: Szeroko dyskutuje się nad globalizacją. Specjaliści odmiennie opisują to zjawisko już na poziomie definicyjnym. Dla niektórych będzie ono oznaczało przede wszystkim tworzenie nowego systemu gospodarczego na światową skalę. Omawiany system charakteryzuje się zwiększeniem intensywności przepływów kapitału, pracy, wymiany handlowej, usług i informacji ponad dotychczasowymi granicami państwowymi. Jednocześnie system tworzy nowe zasady działania światowej ekonomii, generuje nowe podmioty gospodarcze decydujące o rozwoju. Dla przedstawicieli omawianej opcji naukowej podstawowe znaczenie w procesach globalnych ma właśnie tworzenie nowej jakości stosunków gospodarczych i politycznych w skali światowej. Jednocześnie podkreślają oni zmniejszające się znaczenie dotychczasowych struktur instytucjonalnych, zwłaszcza opartych na państwie terytorialnym. W konsekwencji niesłusznie bagatelizują rolę polityki i czynników związanych z określonym terytorium geograficznym. Natomiast uwypuklają znaczenie procesów czysto ekonomicznych oraz najważniejszych aktorów w tej dziedzinie, jakimi stają się ponadnarodowe korporacje i rynki finansowe

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016