ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej

M. Kruszka

ABSTRAKT: Współczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się niezwykle szybkim tempempostępu technicznego oraz pogłębiającymsię procesemglobalizacji. Oba te zjawiska przyczyniają się do zwiększenia roli handlu międzynarodowego i stopniowego zacierania różnicy pomiędzy rynkiem krajowym oraz zagranicznym. Instytucjonalnym wyrazem takich tendencji stało się powołanie w 1995 r. Światowej Organizacji Handlu (WTO), która w grudniu 2001 r. liczyła już 143 członków (w tymrównież Polskę). Tak liczne grono państw zdecydowało się zatem dążyć do jak największego zliberalizowania obrotu międzynarodowego. Tradycyjnie, międzynarodowe stosunki gospodarcze uważa się za element makroekonomii. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do analizy zjawisk związanych z wymianą międzynarodową użyć klasycznych narzędzi mikroekonomicznych. Próbę takiego ujęcia zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, koncentrując się tylko na wpływie handlu pomiędzy dwoma krajami na kształtowanie się optimum konsumenta. Typowy model optimumkonsumenta zakłada, że podmiot mikroekonomiczny może dokonywać wyborów pomiędzy dwoma dobrami x i y, w stosunku do których ma pewne preferencje. Z zakupów obu dóbr uzyskuje użyteczność, jednak jednocześnie musi ponosić wydatki. Jeśli założymy, że nie ma możliwości zaciągania kredytów, a zatem eliminuje się problem wyboru międzyokresowego, to maksymalna nominalna wartość wydatków zrównać się musi z nominalnym dochodem. W ten sposób definiuje się ograniczenie budżetowe:

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016