ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej

A. Gemzik- Salwach

ABSTRAKT: Problem pomiaru i sterowania ryzykiem pojawił się wraz z nadejściem w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku nowych tendencji na światowych rynkach finansowych. W tym czasie gwałtownie wzrosła zmienność parametrów finansowych, co skierowało zainteresowanie podmiotów gospodarczych w stronę metod, służących ograniczaniu nowo powstałych rodzajów ryzyka. Nastąpił wtedy naturalny wzrost popytu na kontrakty terminowe, który w odpowiedzi na konkretne potrzeby inwestorów stymulował dywersyfikację tych instrumentów [Jajuga, Kuziak, Markowski, 1998]. Nowe produkty finansowe, choć miały służyć kontroli ryzyka, same w sobie stanowiły nowe jego .ródło. Ponadto w tym czasie pojawiło się zjawisko globalizacji, oznaczające powstanie silnych powiązań pomiędzy rynkami, które wiąże się z wzrostemkorelacji zmiennych finansowych. Wszystkie te czynniki wzajemnie oddziaływały na siebie, dodatkowo jeszcze się potęgując. Wtej sytuacji zarządzanie ryzykiem, którego nadrzędnym celem jest ochrona instytucji przed nieakceptowanym poziomem strat, stało się bez wątpienia dużo trudniejsze [Grabowska, 2000, s. 34]. W ostatnim czasie świat finansowy skłania się do poglądu, że przy pomiarze ryzyka rynkowego należy brać pod uwagę możliwe niekorzystne odchylenia od oczekiwanych wartości. Prowadzi to do koncepcji miar zagrożenia, spośród których standardem stały się metody pomiaru ryzyka oparte na wartości ryzykowanej [Jajuga, 2000, s. 112; Jajuga, 1999, s. 64]. Użytkownik, który chce zastosować metodę Value at Risk, ma do wyboru kilka możliwych sposobów jej kalkulacji, przy czymw każdej z nich występuje przynajmniej jeden parametr, którego wielkość można elastycznie dobierać [Bałamut, 2002, s. 93]. Konstruowane modele mogą różnić się np. przyjętymi założeniami co do rozkładów zwrotów z czynników ryzyka, metodami agregacji różnych kategorii ryzyka, sposobem traktowania opcji itp. Wykorzystanie odmiennych metod estymacji Value at Risk często prowadzi do braku spójności w ocenie ryzyka, dlatego też szczególnie ważna jest znajomość założeń oraz ich konsekwencji.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016