ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku

P. Jaworski, J. Wierzbicki

ABSTRAKT: Niniejsze opracowanie stanowi próbę przeprowadzenia analizy ekonomicznej i prawnej w odniesieniu do umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci. Wysokość świadczenia zeń wynikającego stała się przedmiotem sporu pomiędzy osobą uposażoną i ubezpieczycielem. Rozważania poniższe, dotyczące specyficznej, choć ciągle jeszcze nierzadkiej kategorii umów ubezpieczenia posagowego zawartych przed zmianami ustrojowymi, mają szersze odniesienia. Zastosowane w nich metody mogą być z powodzeniem wykorzystywane w innych przypadkach podejmowania decyzji w sprawach angażujących problematykę ekonomiczną i prawną. W ramach procesów zarządzania są to sytuacje wyjątkowo częste. Działania z zakresu polityki gospodarczej, które miały na celu urealnienie wartości pieniądza, jakie przeprowadzono na początku polskiej transformacji ustrojowej, musiały w efekcie również prowadzić do konieczności przerachowywania wartości zobowiązań wyrażonych w pieniądzu. Nieliczenie się przez uczestników życia gospodarczego z wyrażoną w pieniądzu wartością poszczególnych stosunków zobowiązaniowych, jakie w przeszłości mogły mieć miejsce z uwagi na silny i powszechny charakter obecności państwa w sferze gospodarczej, uległo zmianie. Jego wyrazem było warunkowane orzeczeniem sądowym odejście od zasady nominalizmu na rzecz stosowania w określonych wypadkach waloryzacji świadczeń wynikających z ww. zobowiązań 1 . Niniejsza praca poświęcona jest ustaleniu kryteriów, na których podstawie będzie można określić zasady waloryzacyjne możliwe do zaakceptowania przez obie strony. Celem, który sobie postawiliśmy, było opracowanie podstawowych przesłanek mechanizmu waloryzacyjnego.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016