ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Modele i mechanizmy integracji gospodarczej

P. Bożyk

ABSTRAKT: Pod pojęciem modelu integracji gospodarczej będziemy rozumieli wyeksponowanie głównych i stabilnych w czasie elementów nośnych układu integracyjnego, z pominięciem drugorzędnych, zmieniających się szczegółów. Modele integracji nie są więc fotografiami istniejącej rzeczywistości, lecz jej obrazami uproszczonymi, pozwalającymi zrozumieć logikę tej rzeczywistości. Analiza modelowa integracji gospodarczej jest użyteczna zarówno dla teoretyków badaczy tego zjawiska, jak też dla praktyków, uczestniczących na co dzień w kształtowaniu polityki integracyjnej. Teoretycy, formułując matematyczne bąd. graficzne modele integracji, tworzą możliwość oceny logicznej spójności fragmentów bąd. całościowych konstrukcji myślowych dotyczących integracji gospodarczej powstałych w przeszłości i tworzonych obecnie. Podejście modelowe pozwala ponadto tworzyć modele integracji jako wzorce dla polityki gospodarczej. W praktyce podejście modelowe może przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytanie, czy transmisja konstrukcji ugrupowania integracyjnego (np. strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku itp.) z jednych warunków do innych przyniesie oczekiwane rezultaty. Dotyczy to przede wszystkim prób transplantacji różnych form integracji gospodarczej z krajów rozwiniętych gospodarczo do krajów słabo rozwiniętych. Nie mniej ważne znaczenie ma analiza modelowa dla krajów nowo wstępujących do ugrupowań integracyjnych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016