ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej

G. Mosiej

ABSTRAKT: Historia gospodarcza pokazuje, iż polityka celna jest zjawiskiem co najmniej tak samo starym jak instytucja państwa. Początki autarkiczno-protekcjonistycznych idei sięgają już czasów antycznych. W okresie, kiedy Ateny były w pełni zaopatrzone w obce dobra, a rodzima produkcja przeżywała upadek, Platon opowiadał się za ograniczeniem handlu zagranicznego i podjęciem gospodarowania przez państwo, a Arystoteles był zwolennikiempowrotu do stanu zamkniętej gospodarki domowej 1 . Państwa starożytne oraz typu feudalnego obok polityki ochronnej i przestrzegania idei autarkii, prowadziły politykę gospodarczą, w tym celną charakteryzującą się ostrymfiskalizmem. Było to spowodowane faktem, iż polityka gospodarcza w tamtym czasie podporządkowana była utrzymaniu rodziny monarszej oraz zaspokajaniu jej ambicji. Fiskalizm wzrastał zwłaszcza w warunkach ekspansyjnych poszczególnych krajów oraz związanych z tym działań w kierunku umocnienia instytucji państwa 2 . W drugim etapie akumulacji kapitału istotnego znaczenia zaczęła nabierać akumulacja przy pomocy państwa w drodze podatków i wszelkiego rodzaju środków przyspieszających rozwój kapitalizmu. Jednym z takich narzędzi były cła. Tendencje te pierwszy intelektualno-religijny wyraz znajdują w kalwinizmie 3 . Cło, jako narzędzie walki ekonomicznej i świadomej polityki gospodarczej, zaczęło odgrywać istotną rolę w miarę rozwoju stosunków pieniężnych i komunikacyjnych. Już Jean Bodin twierdził, że należy utrzymać wolność wymiany handlowej, aby państwa mogły dopełniać się ekonomicznie, lecz żądał przy tym wprowadzenia cła wywozowego na produkty rolne, zakazu wywozu surowców, pewnych przywilejów w zakresie importu surowców zagranicznych, wreszcie dużych ceł na wyroby zagraniczne. Można więc powiedzieć, iż Bodin był przeciwko idei całkowitej prohibicji, lecz nie był także zwolennikiem pełnej swobody w zakresie wymiany międzynarodowej.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016