ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów

T. Kraśnicka

ABSTRAKT: Przedsiębiorczość jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, co stanowi .ródło zarówno problemów konceptualnych (wciąż nie ma konsensu w odniesieniu do tego, czym jest przedsiębiorczość), jak i całkiem praktycznych (jak stymulować zachowania przedsiębiorcze). Złożoność zjawiska przedsiębiorczości sprawia, że współcześnie jest ono przedmiotem badań nie tylko ekonomii, ale także wielu innych nauk psychologii, socjologii, antropologii czy wreszcie nauk o zarządzaniu. Ze zrozumiałych jednak powodów najdłuższa i najbogatsza jest historia badań przedsiębiorczości w różnych nurtach ekonomii. Nie jest to jednoznaczne z ciągłością badań nad tym zjawiskiem. Otóż analiza dorobku ekonomistów w tej dziedzinie powstałego przez ponad 200 lat wskazuje, że natężenie zainteresowania ekonomistów przedsiębiorczością (i przedsiębiorcą) podlegało wielu fluktuacjom. Złożony był także stosunek ekonomistów do przedsiębiorczości i roli przedsiębiorcy w gospodarce. Nie jest moim zamiarem analiza historyczna teorii i koncepcji przedsiębiorczości stworzonych przez ekonomistów, a tym bardziej ich pełna ocena (przekracza to ramy niniejszego opracowania, jak również moje kompetencje). Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w syntetyczny sposób systematyki teorii (koncepcji) przedsiębiorczości powstałych na gruncie ekonomii i przypomnienie tych, które wywarły największy wpływ na nasze współczesne rozumienie istoty tego zjawiska. Tak sformułowany cel ma ścisły związek z wciąż istniejącą dotkliwą luką badawczą w dziedzinie przedsiębiorczości powstałą w Polsce w ciągu dziesięcioleci gospodarki socjalistycznej. W moim odczuciu, luki tej mimo wielu wysiłków badawczych, podejmowanych z różnych pozycji metodologicznych w latach 90. nie udało się jeszcze wypełnić. Wydaje się zatem zasadne zaprezentowanie systematyki koncepcji przedsiębiorczości, które powstały w ramach różnych nurtów ekonomii. Przemawia za tym kilka argumentów. Poza względami czysto poznawczymi, zainteresowanie najważniejszymi klasycznymi koncepcjami przedsiębiorczości wynika z faktu, że stanowią one nadal .ródło inspiracji dla współczesnych badaczy tego zjawiska podejmujących kolejne próby zbudowania teorii

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016