ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski

M. Dobroczyński

ABSTRAKT: Pojęcie mocarstwa ekonomicznego jest w pewnym sensie kategorią umowną; niektórzy teoretycy dzielą to zjawisko na podgrupy, mówiąc o mocarstwach globalnych i regionalnych bąd. według innego kryterium o mocarstwach wielkich, średnich oraz małych. W każdym przypadku decydujące są umowne odniesienia do środowiska międzynarodowego. W skali globalnej dziesięć największych potęg ekonomicznych, z punktu widzenia rozmiarów PKB obliczonego według PPP (parytetu siły nabywczej), to w kolejności Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Indie, Brazylia, Rosja przy znacznych jednak odstępach pomiędzy skalą USA a resztą, obok następnej z kolei wyra.nej przewadze Chin i Japonii, europejskiej dominacji Niemiec, a zbliżonych wielkościach PKB Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch skądinąd dosyć zbieżnych z wielkościowym poziomem zacofanych Indii 1 . Modyfikującym czynnikiem może być natomiast w warunkach odnośnej struktury wysoka dynamika wzrostu dzięki której doszło zwłaszcza w pierwszych dekadach powojennych do imponującego wzmocnienia pozycji Japonii 2 , a w latach dziewięćdziesiątych do znanych sukcesów Chin. Na hierarchię wpływa jednak także odwrotność zmian, tj. okresowe zahamowania gospodarcze, nawet w przypadku tak dojrzałych podmiotów narodowych jak Wielka Brytania, Francja czy ostatnio Japonia. Inną okoliczność, determinującą faktyczną rangę poszczególnych potęg gospodarczych, stanowi poziom zaawansowania ekonomicznego, technicznego i technologicznego, społeczno-kulturowego czy w ogóle cywilizacyjnego. Z tego punktu widzenia najbardziej syntezującym z pewnymi jednak wyjątkami wska.nikiem jest roczny produkt krajowy brutto na mieszkańca, z uwzględnieniem PPP. W USA przekracza on 33 000 USD, w Japonii i Niemczech 24 000 USD, w Wielkiej Brytanii 22 000 USD, a we Francji i we Włoszech sięga tej wielkości. Natomiast dochody per capita w krajach takich jak Chiny czy Indie są wprost nieporównywalne z sytuacją w ww. państwach, pomimo szybszego rozwoju, co wiąże się nie tylko ze wska.nikami poziomu życia,

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016