ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego

Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński

ABSTRAKT: Rolnictwo jest tym specyficznym sektorem gospodarki, który ponosi skutki degradacji środowiska, a jednocześnie w sposób bardzo istotny wywiera również negatywną presję na środowisko. Rolnictwo zagrożone jest przede wszystkim oddziaływaniem zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł pozarolniczych Šprzede wszystkim z przemysłu i transportu. Ponadnormatywne zanieczyszczenie obszarów rolniczych może wręcz oznaczać konieczność ograniczenia produkcji rolnej. Jednocześnie rolnictwo samo jest .ródłem szkód powstających w środowisku i jeśli rozwija się w sposób nieprawidłowy może się stać przyczyną znacznej degradacji środowiska. Rolnictwo odgrywa także istotną rolę w systemie przyrodniczym. Znaczenie agrosystemów wynika przede wszystkim z faktu, że stanowią one największy powierzchniowo areał w kraju (tabela 1.) i są składnikiem środowiska otaczającym i przenikającym wszystkie inne ekosystemy. Zasady gospodarowania na obszarach rolniczych w znacznym zakresie mogą wpływać na procesy obiegu materii i energii w ekosystemach Polski, przede wszystkim w kierunku stymulującym zjawiska samooczyszczania środowiska przyrodniczego. Prowadząc prawidłową gospodarkę rolną, można wzmacniać system przyrodniczy kraju i powodować, że będzie on bardziej odporny na oddziaływanie zanieczyszczeń.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016