ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie

P. Perz

ABSTRAKT: Zmiany na światowym i polskim rynku finansowym spowodowały znaczący wzrost zagrożeń związanych z niekorzystnymi dla przedsiębiorstwa zmianami kursów walut, stóp procentowych i cen surowców. Wahania stóp procentowych mogą doprowadzić nie tylko do zwiększonej zmienności wyniku finansowego przedsiębiorstwa, ale także mogą mieć kluczowe znaczenie dla jego przetrwania. Wzrost ryzyka zmian stóp procentowych nie musi być zagrożeniem dla efektywnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych pod warunkiem skutecznego zarządzania tym ryzykiem. 1. Rynek instrumentów pochodnych na stopę procentową Rosnącą zmienność stóp procentowych zaobserwowano na początku lat 70. Banki coraz mniej chętnie podejmowały ryzyko udzielania pożyczek o stałej stopie procentowej, przez co zwiększyła się liczba i wartość pożyczek o zmiennym oprocentowaniu. W związku z tym całe ryzyko niekorzystnych zmian stopy procentowej spadało na pożyczkobiorców przedsiębiorstwa. Szybko na rynku pojawił się popyt na instrumenty pozwalające skutecznie zarządzać tego typu ryzykiem. Wodpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynki finansowe wykreowały szeroką gamę instrumentów, które pozwalają efektywnie zabezpieczać się przed ryzykiem zmian stopy procentowej. W połowie lat siedemdziesiątych wprowadzono do obrotu na CBOT (Chicago Board of Trade) kontrakty futures na amerykańską stopę procentową. Na początku lat osiemdziesiątych (1982 r.) pojawiły się pierwsze transakcje swapowe na stopę procentową, pó.niej zaczął funkcjonować rynek kontraktów FRA (forward rate agreement). Równolegle zaczął się rozwijać rynek opcji na stopę procentową. Zostały wprowadzone opcje na dolny (floor) i górny (cap) oraz górny i dolny (collar) pułap stóp procentowych. O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na instrumenty pochodne pozwalające zabezpieczać się przed zmianami stóp procentowych, może świadczyć tabela 1. Największą i zdecydowanie dominującą rolę odgrywają instrumenty pochodne na stopy procentowe (93-procentowy udział w wartości nominalnej otwartych pozycji na koniec 1997 roku). Analizując rynek pod kątem instrumentów, które są najpopularniejsze, można zauważyć dominującą rolę swapów. Zestawienie obrazujące strukturę rynku przedstawia

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 4

W numerze:

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienia konkurencyjności regionów w Polsce
E. Okoń-Horodyńska
ABSTRAKT | PDF
Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej. Ciągłość i zmiana a pozycja Polski
M. Dobroczyński
ABSTRAKT | PDF
Redivivus Marks: Czy koło historii zatoczyło pełny obrót?
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjność gospodarki polskiej
M. Czyżewska
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego w Polsce
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne ekonomiczne instrumenty polityki środowiskowej. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Polsce
A. Błachowicz, P. Szczepankowski
ABSTRAKT | PDF
Obliczeniowe modele równowagi ogólnej (CGE)
O. Kiuila
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Wykorzystanie swapów procentowych w przedsiębiorstwie
P. Perz
ABSTRAKT | PDF
Rolnictwo polskie a problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
Z. Karaczun, A. Klisowska, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów
T. Kraśnicka
ABSTRAKT | PDF
Dzieje polityki celnej Polski w zarysie
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Reacting to the Stock Market
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
I. Witecka
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2023
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016