ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce

P. Koziński

ABSTRAKT: W krajach wysoko rozwiniętych poziom budownictwa mieszkaniowego i handlu nieruchomościami jest wyznacznikiem stanu gospodarki narodowej oraz bogactwa społeczeństwa. Inwestycje mieszkaniowe, zarówno budowa nowych domów, jak i remonty oraz modernizacje starej substancji mieszkaniowej, są kołem zamachowym całej gospodarki. WPolsce problemten doczekał się pierwszych opracowań już ponad sześćdziesiąt lat temu, kiedy to E. Lipiński wswoich rozważaniach podkreślał wagę związku tegoż sektora i koniunktury gospodarczej. Uważał, że już relatywnie nieduży wzrost popytu na mieszkania daje nieporównywalnie większe uruchomienie produkcji i zatrudnienie krajowych sił wytwórczych [Lipiński, 1937], co przy obecnej sytuacji ekonomicznej naszego kraju jest szczególnie warte podkreślenia. Wydawać by się więc mogło, iż w warunkach poważnego deficytu mieszkaniowego, z jakimmamy dzisiaj do czynienia, kredyt hipoteczny jako jedno z fundamentalnych źródeł finansowania budownictwa będzie szeroko wykorzystywany. Tymczasem, pomimo nowych uregulowań prawnych, ten instrument finansowy odgrywa marginalną rolę. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji [The Urban Institute, 1999, s. 17]. Wynika z tego, że problem ten może dotyczyć gospodarek państw będących tuż po lub w okresie transformacji systemowej. W krajach tych nie są spełnione podstawowe warunki sprawnego działania tego instrumentu finansowego, a więc nie ma relatywnie niskich stóp procentowych, stabilnego tempa wzrostu gospodarczego i stabilności samej gospodarki.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016