ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego

K. Witkowski

ABSTRAKT: Globalizacja gospodarki i jednoczesna stopniowa decentralizacja władzy publicznej to dwa wyzwania, jakim muszą obecnie sprostać samorządy terytorialne. Powołane do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i regionalnych, muszą się borykać z coraz większymi trudnościami, aby w możliwie najpełniejszej postaci zadanie to realizować. Gospodarka postindustrialna zintensyfikowała znaczenie takich czynników lokalizacji inwestycji jak dostępność komunikacyjna czy jakość i dostępność zasobów kapitału ludzkiego przy jednoczesnej marginalizacji czynników naturalnych. Jednocześnie nasilał się proces decentralizacji uprawnień administracji publicznej, wywołany niską efektywnością państwa centralistycznego. Wyrazem tego było również przeprowadzenie w Polsce reformy administracji publicznej, której zasadniczym celem było zwiększenie skuteczności i efektywności działania urzędów administracji publicznej, wykonywania usług publicznych oraz zarządzania finansami publicznymi na poziomie lokalnym . Zmiana hierarchii ważności czynników lokalizacji inwestycji i jednoczesny radykalny wzrost odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych spowodowały wzrost zainteresowania z ich strony tymi metodami zarządzania, które gwarantowałyby lub przynajmniej zwiększałyby prawdopodobieństwo odnoszenia sukcesów w rywalizacji z innymi układami terytorialnymi zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnokrajowej i światowej. Dynamiczny rozwój jednych regionów (np. Tarnowo Podgórne lub Nadarzyn) i jednoczesna marginalizacja znaczenia innych (np. gminy z terenu dawnego Zagłębia Dolnośląskiego) wręcz wymuszają aktywizację procesu zarządzania układem

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016