ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii

W. Sztyber

ABSTRAKT: Ponad połowę XX w. Hiszpania znajdowała się pod rządami dyktatorskimi. Po ośmioletniej dyktaturze generała Primo de Rivery (1923Ś1931), proklamowano republikę, której ustrój określiła konstytucja z 09.12.1931 r. Zwycięstwo sił republikańskich nie było jednak trwałe. Polityczne i ideologiczne rozproszenie nie stwarzało warunków do utworzenia stabilnych rządów. Po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych 16.02.1936 r. Frontu Ludowego, łączącego ugrupowania lewicowe, 18.07.1936 r. hiszpańska armia kolonialna pod dowództwem generała Francisco Franco, stacjonująca w Maroku, oraz kilka innych jednostek wojskowych wystąpiło przeciwko legalnym władzom republikańskim. Doszło do wojny domowej, trwającej prawie trzy lata (do marca 1939 r.). W następstwie wojskowego zwycięstwa przeciwników republiki Hiszpanii została narzucona dyktatura generała Francisco Franco. Trwała ona przez prawie 37 lat, do końca życia dyktatora. Nastąpiła likwidacja instytucji demokratycznych, delegalizacja partii politycznych i wolnych związków zawodowych. W miejsce pluralizmu partyjnego stworzono jedną partię faszystowską Falangę, przekształconą w 1967 r. w Ruch Narodowy. Wolne związki zawodowe zastąpiono korporacyjnymi organizacjami pracowników i pracodawców, do których przynależność była obowiązkowa.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016