ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej

W. Siwiński

ABSTRAKT: W ostatniej dekadzie następuje wyraźna zmiana w sposobie prowadzenia polityki pieniężnej, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, zwłaszcza w tych, które zwiększają zagraniczne otwarcie swych gospodarek. Polega ona na wyznaczeniu określonego poziomu lub zakresu inflacji jako celu, któremu zostaje podporządkowana polityka pieniężna. Alternatywą jest orientowanie polityki pieniężnej na utrzymanie stopy procentowej albo agregatów pieniężnych na określonym poziomie (lub w określonym paśmie wahań). Wyznaczanie inflacji jako bezpośredniego celu polityki pieniężnej jako pierwsza wprowadziła Nowa Zelandia w 1990, a następnie w roku 1991 Chile. Jak podają Mishkin i Schmidt-Hebbel [2001] ten system prowadzenia polityki pieniężnej występował w latach 90. w 17 krajach 1 . W grupie tej są, z jednej strony, kraje rozwinięte, takie jak Kanada, Wielka Brytania, Szwecja, Australia, Nowa Zelandia, z drugiej zaś - rozwijające się, jak Brazylia, Meksyk, Chile, Kolumbia itd., a także kraje transformujące się - Czechy i Polska. W 2000 roku system bezpośredniego celu inflacyjnego wprowadziła Szwajcaria, a także powstały w 1999 r. Europejski Bank Centralny, który jednocześnie ustala cel dodatkowy w postaci agregatu pieniężnego. Nie bez powodu nazywamy wyznaczenie bezpośredniego celu inflacyjnego systemem prowadzenia polityki pieniężnej, gdyż nie ogranicza się on tylko do deklarowania docelowej inflacji wyrażanej zresztą w różnej formie (np.: punktowej lub pasmowej, różnych wska.ników inflacji lub zakładanego poziomu cen itp.), ale także polega na wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań systemowych. Jako niezbędne elementy takiego systemu wymienia

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016