ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

K. Dąbrowska, M. Gruszczyński

ABSTRAKT: Z obecnością zagranicznych inwestorów w krajach transformacji systemowej wiąże się wiele korzyści. Za najistotniejsze można uznać wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, modernizację oraz poprawę konkurencyjności nabywanych przedsiębiorstw. Zagraniczne firmy grają także istotną rolę na krajowych rynkach pracy. Wiąże się to ze znacznymi początkowymi nakładami finansowymi, a także niskimi zyskami (lub stratami) w pierwszych latach działalności. Na początku transformacji zagraniczne firmy działające w Polsce mogły uzyskać trzyletnie wakacje podatkowe, ale w niektórych przypadkach okres ten był wydłużany nawet do sześciu lat. Po tym okresie oczekiwano wzrostu zysków korporacji, a także zwiększenia się wpływów z podatków od osób prawnych do budżetu. Jednakże z upływem czasu można zaobserwować pojawianie się pewnych nieoczekiwanych zjawisk związanych z działalnością międzynarodowych przedsiębiorstwwtych krajach. Wśród największych przedsiębiorstwmiędzynarodowych działających w Polsce, które nie płaciły podatku dochodowego w 2000 roku (na skutek zwolnień lub ponoszonych strat), można wymienić: Procter and Gamble, Polska S.A., Fiat Auto Poland S.A., Phillip Morris Polska S.A., Daewoo-FSO Motor S.A., Géant Polska sp. z o.o., Statoil Polska sp. z o.o., Tesco Polska sp. z o.o. [Lista 500, 2001]. Oczywiście, nie tylko zagraniczne przedsiębiorstwa ponoszą straty i nie płacą podatków, problem ten dotyczy także polskich firm.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016