ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich

A. Łukaszewicz

ABSTRAKT: Jak się wydaje, problematyka, dotycząca systemu ekonomicznego krajów muzułmańskich, nie jest zbyt popularna wśród ekonomistów naszego regionu i ulokowana gdzieś na obrzeżach klasycznej teorii ekonomii. Na temat gospodarek krajów muzułmańskich (a może wąsko krajów arabskich), panujących stosunków społecznych, nietolerancji, agresji, urosło wiele mitów i uprzedzeń, chociaż z pewnością część z nich poparta jest negatywnym doświadczeniem. Refleksją nasuwającą się po przejrzeniu bibliografii, dotyczącej krajów muzułmańskich, książek i artykułów w czasopismach, zawartości zbiorów internetowych, jest uświadomienie sobie, jak bardzo niechętni i niezainteresowani jesteśmy tym regionem świata, jak mało o nim wiemy, jak mało chcemy wiedzieć. Niewiedza natomiast daje nam przywilej wydawania pobieżnych, powierzchownych sądów o społeczeństwach, etosie pracy, stosunkach społecznych tych krajów. Wydaje się to nierozsądne, a wiedza o tych krajach jak najbardziej potrzebna, zważywszy, iż w 40 krajach muzułmańskich, a więc znajdujących się winnym kręgu cywilizacyjnym, mieszka ponad 1 miliard ludności świata 1 ! Warto zwrócić uwagę, że potocznie utożsamiane z krajami muzułmańskimi kraje arabskie stanowią tylko niewiele ponad 50 procent z nich. Liga Krajów Arabskich grupuje tylko 22 kraje. Kraje muzułmańskie znajdują się w czołówce krajów o największym przyroście naturalnym (w kolejności miejsca: 2. Uganda, 3. Niger, 4. Somalia, 5. Gwinea, 7. Jemen) i najwyższych wska.nikach płodności (w kolejności miejsca: 1. Zachodni Brzeg i Gaza, 2. Jemen, 3. Oman, 4. Niger i Uganda, 6. Somalia, 12. Gwinea, 13. Mali, 14. Burkina Faso) 2 . Prognozy demograficzne do 2015 roku lokują w pierwszej dziesiątce najliczniejszych państw świata aż cztery państwa muzułmańskie: Indonezję, Pakistan, Nigerię, Bangladesz z przewidywaną łączną liczbą ludności wynoszącą 830 milionów ludzi ["The Economist", s. 14]. Szybki i znaczący przyrost naturalny znajduje swoje odbicie w średnim wieku populacji. Wśród dziesięciu najmłodszych populacji świata

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016