ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna

A. Cieślik

ABSTRAKT: Przedsiębiorstwa międzynarodowe to nieodłączny element globalnej gospodarki. Centrale tych przedsiębiorstw zlokalizowane są głównie w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych, natomiast działalność produkcyjna rozproszona jest na całym świecie. Obecnie zdecydowana większość międzynarodowych przepływów kapitału ma miejsce pomiędzy krajami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią. Jednak wraz z postępującą liberalizacją działalności gospodarczej na świecie coraz więcej krajów słabiej rozwiniętych zabiega o przyciągnięcie do swoich gospodarek zagranicznych inwestorów, licząc na pozytywne skutki ich działalności. Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarek krajów goszczących zagranicznych inwestorów już od wielu lat są przedmiotem debaty toczącej się wśród ekonomistów i polityków, lecz nadal wzbudzają wiele kontrowersji. Z jednej strony, oczekuje się, że przedsiębiorstwa międzynarodowe stworzą nowe miejsca pracy i doprowadzą do wzrostu dochodu w kraju goszczącym, z drugiej natomiast występują obawy, że ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych może mieć miejsce kosztem krajowej produkcji i zatrudnienia, wobec czego efekt końcowy ich działalności może być niejednoznaczny. W ostatnich latach rośnie zaangażowanie inwestorów zagranicznych również w Polsce. Obecnie ponad jedna czwarta bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które trafiają do Europy „rodkowo-Wschodniej, lokuje się w naszym kraju [IMF, 2001]. Podobnie jak w wielu innych krajach, również i w Polsce opinia publiczna nie jest całkowicie jednomyślna w sprawie napływu do nas kapitału zagranicznego. Zmianę nastawienia Polaków w stosunku do

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 5

W numerze:

Bezpośredni cel inflacyjny i kurs walutowy w gospodarce otwartej
W. Siwiński
ABSTRAKT | PDF
Polityka stopy procentowej a kapitał ludzki i rynek pracy
R. Domański
ABSTRAKT | PDF
Determinanty jakości usług bankowych
J. Garczarczyk
ABSTRAKT | PDF
Private Goods vs. Public Goods Under Transition
J. Kleer
ABSTRAKT | PDF
System partnerstwa społeczno-ekonomicznego w Hiszpanii
W. Sztyber
ABSTRAKT | PDF
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego. Analiza teoretyczna
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Wycena transferowa, przenoszenie dochodów oraz inne aspekty umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
K. Dąbrowska, M. Gruszczyński
ABSTRAKT | PDF
System ekonomiczny krajów muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Teoria i praktyka polityki wypłat dywidendy w publicznych spółkach akcyjnych (część II). Wpływ działalnoœci operacyjnej i inwestycyjnej na politykę wypłaty dywidendy
A. Duraj
ABSTRAKT | PDF
Czynniki konkurencyjnoœci regionu: uwarunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego
K. Witkowski
ABSTRAKT | PDF
Stockholders’ Equity-Related Financial Engineering
W. Grabowski
ABSTRAKT | PDF
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
P. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Seminaria i konferencje
P. Modzelewski, A. Szymańska
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016