ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym

M. Ogonek

ABSTRAKT: Ekonomiczne dyskusje na temat systemuemerytalnego zapoczątkował artykuł Samuelsona z roku 1958. Wcześniej jednak widoczny był wzrost popularności systemów emerytalnych opartych na umowie międzypokoleniowej. Szczególny ich rozwój obserwowano w Europie, a prekursoremtego nurtu, jeszcze w XIX wieku, był Bismarck, który wprowadził pierwszy taki system w Niemczech. Samuelson podjął próbę sformułowania ekonomicznej odpowiedzi na pytanie: jaka jest przyczyna popularności repartycyjnych systemów emerytalnych? Autor pokazuje, że stopa zwrotu całkowicie niekapitalizowanego, repartycyjnego systemu emerytalnego w równowadze jest równa tzw. realnej stopie wzrostu zagregowanych płac, tj. sumie stopy wzrostu populacji i stopy wzrostu produktywności. Teoretyczna analiza zakłada, że w gospodarce nie istnieje rynek kapitałowy. To założenie sprawiło, że systememerytalny oparty na umowie międzypokoleniowej został uznany przez autora za godny wprowadzenia. Ogromną wagę przywiązuje się do tego, by uczestniczenie w systemie było obligatoryjne. Diamond [1977] motywuje to tym, że bez takiego obowiązku znaczna część populacji mogłaby niedostatecznie zabezpieczyć się przed utratą dochodu w wieku emerytalnym. Wynika to z braku zapobiegliwości i racjonalności w podejmowaniu decyzji dotyczących oszczędzania. Z drugiej jednak strony obowiązkowa składka, będąca formą podatku od dochodu, zapewniając pewny dochód na starość, redukuje skłonność do oszczędzania [Feldstein, 1974]. Obecnie ekonomiści wprowadzają do modeli rynek kapitałowy, w którym krańcowy przychód z kapitału wynosi r > n + g. To prowadzi do wniosku, że dochód emerytalny powinien zostać rozszerzony o część pochodzącą z kapitałowego systemu emerytalnego, który jest obciążony niższymi kosztami niż repartycyjny, a zapewnia co najmniej takie samo świadczenie. Pomimo to w wielu państwach nadal utrzymuje się system repartycyjny. Można wymienić dwie zasadnicze przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, system nadal generuje nadwyżkę, która jest źródłem istotnych wpływów finansowych do budżetu państwa, a perspektywa zbliżającego się deficytu jest zbyt odległa. Po drugie, system już znajduje się w fazie deficytu, który jest względnie niski

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 2

W numerze:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRAKT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016