ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska

B. Koszułap

ABSTRAKT: Proces integracji z Unią Europejską stał się obecnie najbardziej absorbującym tematem życia gospodarczego i społecznego kraju. Dotyczy to nie tylko spekulacji co do terminu uzyskania przez Polskę członkostwa w strukturach Wspólnot Europejskich, ale również przewidywanych kosztów związanych z procesem niezbędnych dostosowań. Jednym z najtrudniejszych obszarów negocjacyjnych jest ochrona środowiska i związany z tym zakres niezbędnych do zrealizowania w Polsce inwestycji, służących implementacji i wdrożeniu obowiązujących w Unii Europejskiej norm ochrony środowiska. Według oficjalnych dokumentów Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przypadku wejścia Polski do Unii Europejskiej dostosowanie Polski do norm unijnych w zakresie ochrony środowiska będzie kosztowało od 20 mld euro do 39 mld euro w zależności od decyzji dotyczących interpretacji wymagań dla Polski. Zakłada się, że w okresie dostosowawczym w takich obszarach jak infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami, a także lokalne programy poprawy jakości powietrza czy programy ochrony przyrody, dominującą rolę w finansowaniu inwestycji będą odgrywały źródła publiczne, w tym budżety władz samorządowych oraz kredyty zaciągane przez władze samorządowe. Natomiast w takich obszarach jak redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych, redukcja emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza z instalacji technologicznych czy gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, dominującą rolę w finansowaniu inwestycji będą odgrywać środki własne przedsiębiorstw oraz kredyty pozyskiwane przez podmioty gospodarcze. W każdym zatem przypadku istotnym .ródłem finansowania inwestycji ochrony środowiska będzie kredyt bankowy. Wtym kontekście interesujące jest, w jakim stopniu polskie banki mogłyby dostosować swoją bieżącą działalność do specyficznych uwarunkowań realizacji polityki ochrony środowiska zarówno na szczeblu krajowym, jak i zarządzania jednostkami gospodarczymi i samorządowymi. Biorąc zatem pod uwagę szeroko rozumiane czynności bankowe oraz ich podział na operacje aktywne i pasywne, można zidentyfikować określone ich rodzaje jako możliwe warianty uczestnictwa banków w działalności na rzecz ochrony środowiska. W zakresie operacji aktywnych bank może angażować się w ochronę środowiska przez uznanie ryzyka ekologicznego jako części ryzyka kredytowego w działalności bankowej, a także przez udzielanie kredytów.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 2

W numerze:

Macroeconomic Performance of the Main Central European Candidates for Joining the European Union
S. Gomułka
ABSTRAKT | PDF
O polityce kursowej
W. Koziński
ABSTRAKT | PDF
Tempo polskiej prywatyzacji bez iluzji
J. Rutkowski
ABSTRAKT | PDF
Kierunki i próba oceny zmian systemu finansów publicznych w Polsce
M. Gmytrasiewicz
ABSTRAKT | PDF
Flow Charter - narzędzie analizy i modelowania procesów gospodarczych
M. Lasek, P. Waszkiewicz
ABSTRAKT | PDF
Szeregi czasowe - pomiar przeciętnej dynamiki
I. Timofiejuk
ABSTRAKT | PDF
Udział sektora bankowego w działalności na rzecz ochrony środowiska
B. Koszułap
ABSTRAKT | PDF
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S. Pangsy-Kania
ABSTRAKT | PDF
Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?
A. Cieślik
ABSTRAKT | PDF
Podstawy i problemy regulacji energetyki
A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz
ABSTRAKT | PDF
Model finansowania emerytur w systemie repartycyjnym
M. Ogonek
ABSTRAKT | PDF
Promocja polskiego eksportu
D. Zbytek
ABSTRAKT | PDF
Edukacyjna uczta
P. Modzelewski
ABSTRAKT | PDF
Recenzje
K. Opolski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016